“Samen verbouwen voor een duurzame stad”

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert de RENOLUTION, een gewestelijke strategie voor de renovatie van gebouwen. Daarmee slaat het drie vliegen in één klap: de druk op de energiefacturen verlichten, de uitstoot van broeikasgassen terugdringen en het leefcomfort van de Brusselaars verbeteren. Doelstelling: een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kWh/m²/jaar voor alle Brusselse woningen in 2050, d.w.z. een gemiddeld verbruik dat drie keer lager ligt dan vandaag! Daarmee brengen we een heuse energierevolutie op gang.

De Brusselse gebouwen hebben een energierenovatie nodig

Meer dan de helft van de Brusselse broeikasgasemissies is afkomstig van het energieverbruik van de gebouwen. Ze zijn overwegend vóór de jaren 1960 gebouwd en verbruiken verhoudingsgewijs veel meer energie dan in andere Europese landen. Een derde van de gebouwen is helemaal niet geïsoleerd. En het huidige renovatietempo is lang niet voldoende. Met de RENOLUTION wil het Brussel Gewest dat tempo opvoeren en een revolutie starten in de renovatie van gebouwen.

Een verbruiksdoelstelling van gemiddeld 100 kWh/m²/jaar

Uiterlijk in 2050 zou het gemiddelde energieprestatieniveau van gebouwen (EPB) van het Brusselse woningenbestand C+ moeten zijn, d.w.z. een gemiddeld verbruik van 100 kWh/m²/jaar. Die uitdaging is immens, aangezien het huidige EPB-niveau veeleer tussen G en D ligt.

Een collectieve dynamiek dankzij de Alliantie RENOLUTION

Om de maatregelen op elkaar af te stemmen, de administratieve procedures te vergemakkelijken en een echte gewestelijke beweging ten gunste van duurzame energierenovatie op gang te brengen, werken Leefmilieu Brussel en de andere gewestelijke besturen in de Alliantie RENOLUTION samen met de bouwsector, de financiële actoren, architecten en verenigingen.

RENOLUTION wil MEER

Afbeelding
image plus de qualité et confort
Bernard Boccara

Meer kwaliteit en comfort in de huisvesting

Het doel is om oude, vaak vervallen en slecht geïsoleerde woningen te renoveren om het energieverbruik te verminderen: voor een betere kwaliteit van de woningen en meer levenscomfort voor de bewoners!

Afbeelding
image plus de solidarité
Klaas Verdru

Meer besparingen

RENOLUTION gaat de strijd aan met slecht geïsoleerde woningen! Renovatie is ongetwijfeld de meest doeltreffende maatregel om onze energiekosten en energiearmoede terug te dringen. Met RENOLUTION kunnen we beter anticiperen op stijgende energiefacturen.

Afbeelding
4_plus pour le climat_©_Bernard Boccara
Bernard Boccara

Meer voor het klimaat

De gebouwen zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van de Brusselse broeikasgasemissies. Met zijn renovatiestrategie antwoordt het Gewest op de klimaatuitdaging, in lijn met zijn verbintenissen op nationaal en Europees niveau om in 2050 koolstofneutraliteit te benaderen.

Afbeelding
plus d'emploi
Bernard Boccara

Meer lokale en duurzame werkgelegenheid

Volgens een studie uit april 2021, zou de Renovatiestrategie moeten leiden tot de creatie van bijna 8.000 directe en indirecte, diverse, duurzame, vaak niet-delokaliseerbare jobs.

De Renovatiestrategie in concrete termen

Afbeelding
classe énergétique PEB
Yvan Glavie

1. Een veralgemeend EPB-certificaat

Alvorens energierenovatiewerkzaamheden uit te voeren, is het belangrijk de energieprestaties van het pand te kennen. Het EPB-certificaat geeft de energieklasse objectief aan, van A++ (zeer energiezuinig) tot G (zeer energie-intensief), maar ook het niveau van het energieverbruik in kWh/m²/jaar van het pand, afhankelijk van zijn kenmerken (ligging, dak, isolatie, ramen, verwarming enz.). Het gebruik van het certificaat zal op termijn veralgemeend worden. Zo zal het EPB-certificaat de eigenaars in staat stellen de te leveren inspanning te visualiseren. 

Afbeelding
7_effort conjoint copro_©_Bernard Boccara
Bernard Boccara

2. Een gezamenlijke inspanning van eigenaars in appartementsgebouwen

De werkzaamheden die in collectieve gebouwen moeten worden verricht, zullen zowel op het niveau van de appartementen als van het gebouw worden vastgesteld. Dak, gevel en andere gemeenschappelijke delen worden aan een specifieke analyse onderworpen en de eigenaarsvereniging zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze werken. Aangezien 40% van de woningen in Brussel in mede-eigendom wordt beheerd en de werken er complexer zijn, komt er voor mede-eigendommen een specifiek begeleidingssysteem binnen RENOLUTION.

Afbeelding
Un niveau d'exigence renforcé
Yvan Glavie

3. Strengere eisen voor tertiaire gebouwen

Voor de tertiaire sector is de RENOLUTION nog ambitieuzer. Openbare gebouwen, zoals kantoren, sportcentra, scholen en kinderdagverblijven, zullen het goede voorbeeld moeten geven door reeds tegen 2040 koolstofneutraal te zijn. De overheden worden bij deze overgang ondersteund door Sibelga, de distributienetbeheerder voor aardgas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, via een specifiek programma.

Afbeelding
une vision circulaire
Bernard Boccara

4. Een circulaire visie

De Renovatiestrategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kadert perfect in een circulaire logica. Er wordt rekening gehouden met alle milieueffecten van het gebouw: het energieverbruik, maar ook de productie en het vervoer van de materialen die nodig zijn voor de renovatie. Bij de renovatie zal er dus naar gestreefd worden zoveel mogelijk van het bestaande gebouw te behouden en de aanwezige materialen op te waarderen door ze te hergebruiken bij de renovatie zelf of bij andere projecten. 

Afbeelding
Dispositif d'accompagnement exceptionnel
Bernard Boccara

5. Een uitzonderlijk begeleidingsaanbod

De RENOLUTION ondersteunt alle eigenaars van gebouwen in Brussel bij hun renovatie, via een omvangrijk begeleidingsaanbod met onder meer financiële steun, goedkope leningen, een aangepaste onroerende fiscaliteit, vereenvoudigde administratieve formaliteiten, één aanspreekpunt, technische en administratieve ondersteuning in elke fase, ...  Iedereen – ook huurders die actie willen ondernemen – krijgt toegang tot begeleiding op maat en financiële steun om deel te kunnen nemen aan de energietransitie in Brussel.

Afbeelding
Des obligations

6. Renovatieverplichting op termijn

Om de RENOLUTION-doelstellingen tegen 2050 te halen, zal deze omvattende steunregeling worden gevolgd door de invoering van renovatieverplichtingen. Het bepalen van hun modaliteiten wordt een van de projecten waar de Alliantie RENOLUTION aan werkt. Het wetgevend proces waarin de verplichtingen worden vastgelegd, zal ten vroegste in 2024 afgerond zijn.

Wilt u renoveren en vraagt u zich af hoe eraan te beginnen?

Goed begonnen is half gewonnen!