A3 - Diensten en studies: Ontwerpstudie bouwmaterialen (TOTEM)

TOTEM is een door de drie gewesten ontwikkeld Belgisch instrument dat tot doel heeft de milieu-impact van het geplande gebouw gedurende zijn hele levenscyclus te evalueren, te vergelijken en te verminderen. Het helpt u bewuste keuzes te maken in zowel het ontwerp- als het renovatieproces.

Deze premie is voor iedereen beschikbaar, of u een particulier (natuurlijke persoon) of een professional (rechtspersoon) bent. De factuur van de architect (of de expert) die de studie heeft uitgevoerd, moet wel geadresseerd worden aan de persoon die de premie aanvraagt.

De premie kan worden aangevraagd voor werken in alle residentiële gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde dat ze ten minste 10 jaar vóór de indiening van de premie-aanvraag werden gebouwd. Deze premie kan niet worden aangevraagd voor niet-residentiële gebouwen en niet-residentiële eenheden (in gemengde gebouwen).

Opgelet: indien voor de werkzaamheden een bouwvergunning vereist is, kan geen premie worden toegekend voor een nieuwe eenheid, zelfs niet als het hoofdgebouw meer dan 10 jaar oud is.

Voor de premie Ontwerpstudie bouwmaterialen (TOTEM) wordt een bedrag van € 200 per wooneenheid toegekend. De inkomenscategorieën zijn niet van toepassing.

De studies die in aanmerking komen voor de premie zijn de uitvoering van een ontwerpstudie van een gebouw (of wooneenheid) binnen de residentiële sector.

Welke factuurposten komen in aanmerking?

Op de factuur (of facturen) worden de volgende posten in aanmerking genomen om het maximumbedrag van de premie te bepalen (exhaustieve lijst):

 • De noodzakelijke prestaties van de architect of de expert belast met de studie voor de exclusieve uitvoering van de TOTEM-ontwerpstudie.

Wat zijn de technische vereisten?

De studie zal worden gebaseerd op de TOTEM-tool en moet worden uitgevoerd:

 1. Als een afzonderlijke opdracht, los van de gebruikelijke ontwerpopdracht van de met het project belaste architect of van een andere door de opdrachtgever aangestelde deskundige.
 2. In overeenstemming met het minimumbestek. Elke afwijking van dit bestek moet naar behoren worden gemotiveerd.

Voor hetzelfde werfadres zal elke aanvraag onder het minimumbedrag van € 250 aan RENOLUTION-premies worden geweigerd.

Het bedrag van de premie kan maximaal 90% van het gefactureerde bedrag van de in aanmerking komende werkzaamheden dekken. Voor een gebouw in zijn geheel (of een gemeenschappelijk gedeelte van een gebouw dat voor huisvesting wordt gebruikt) is het beperkt tot € 200.000. Voor een individuele woning of een deel van een gebouw (privégedeelte van het gebouw) is het beperkt tot € 50.000. Zodra dit maximum is bereikt, kan er geen premie meer worden toegekend gedurende een periode van 10 jaar na het besluit tot uitbetaling van de laatste premie-aanvraag.

Dezelfde premie voor dezelfde werken kan slechts één keer in de 10 jaar worden aangevraagd.

Tenzij anders vermeld op de pagina van de betreffende premie, kunnen alle RENOLUTION-premies gecombineerd worden indien u aan de administratieve en technische voorwaarden voldoet. Als u de premie Ontwerpstudie bouwmaterialen (TOTEM) aanvraagt op hetzelfde moment als één van de volgende premies, zijn de administratieve voorwaarden van die premies van toepassing op de volledige aanvraag, inclusief de premie Ontwerpstudie bouwmaterialen (TOTEM). U vindt deze voorwaarden terug op de pagina's van elke betrokken premie.

 

De betrokken premies zijn: Akoestische studie; Opvolging door architect en ingenieur; Draagstructuren; Rioleringen; Regenwaterrecuperatie; Afbraak ter verbetering van bodeminfiltratie ; Vochtprobleem; Schimmels en ongedierte; Dakstructuur; Dakaccessoires ; Verfraaiing voorgevel; Verfraaiing  achter- en zijgevel; Akoestische muurisolatie; Herstelling  van deuren; Akoestische vloerisolatie; Trappen; Fietsenstalling; Brandveiligheid; Gehandicapten of personen met beperkte mobiliteit; Uitrusting en installatie; Conformiteit elektrische installatie; Conformiteit gasinstallatie

 

Voor particulieren (natuurlijke personen) kunnen de RENOLUTION-premies ook worden gecombineerd met om het even welke premie, subsidie of projectoproep.

 

Zowel voor de OVM's als voor de BGHM die een beheerscontract heeft met een OVM en waarvan de projecten financiering genieten van Beliris of van de Klimaatenveloppe, kunnen geen RENOLUTION-premies worden toegekend.

 

Voor bedrijven kunnen de RENOLUTION-premies gecombineerd worden met de belastingaftrek voor energiebesparende investeringen. Let wel, als u een economische activiteit uitoefent (rechtspersoon), dan mag de totale overheidssteun waar u recht op heeft (premies, subsidies, enz.) niet meer bedragen dan € 200.000 per onderneming gedurende 3 boekjaren. Als u een dienst van algemeen economisch belang (DAEB) levert, wordt dit plafond verhoogd tot € 500.000. Om alle ontvangen steun aan te geven, verzoeken wij u het desbetreffende punt in te vullen in het elektronische loket IRISbox.

 

De som van de verkregen steunmaatregelen voor dezelfde werken in eenzelfde gebouw mag nooit meer bedragen dan 100% van het bedrag van de werken of investeringen, ongeacht de aard van de aanvrager.

Wanneer moet ik de aanvraag indienen?

U moet uw aanvraag voor RENOLUTION-premies indienen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, uiterlijk 12 maanden na de datum van de eindfactuur. Een eindfactuur is de laatste factuur met de afrekening van de in aanmerking komende werkzaamheden of studies die door de onderneming zijn uitgevoerd. Een creditnota, een voortgangs- of tussentijdse factuur, een voortgangsverslag of een proces-verbaal van oplevering worden niet beschouwd als een saldofactuur en kunnen deze niet vervangen. De datum van de eindfactuur moet liggen tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022.

Indien u voor uw renovatiewerf een beroep hebt gedaan op verschillende ondernemingen, kunt u de premieaanvragen afzonderlijk indienen, in functie van de datum van afgifte van de eindfactuur van elke onderneming. De termijn van 12 maanden blijft geldig.

Welke documenten moeten bij de aanvraag worden ingediend?

 • Attest van de aannemer - Algemene informatie
 • Een kopie van de ontwerpstudie, overeenkomstig het minimumbestek.
 • Een kopie van alle gedetailleerde facturen op naam van degene die de premie aanvraagt en die betrekking hebben tot de verleende diensten. Deze facturen moeten ten minste het volgende omvatten:
  • de datum van de factuur,
  • de datum van de levering of de prestatie,
  • het factuurnummer,
  • de naam van de aannemer of de maatschappelijke naam van zijn bedrijf, evenals de vorm ervan, zijn btw- en ondernemingsnummer, zijn rekeningnummer, zijn adres,
  • de nauwkeurige beschrijving (hoeveelheid en soort) van de benodigdheden, van de geleverde goederen of van de gepresteerde diensten : het aantal wooneenheden en de bebouwde oppervlakte ervan ;
  • de eenheidsprijs exclusief btw in euro, evenals de eventuele kortingen voor contante betaling, reducties, prijsverminderingen, restituties en de transportkosten,
  • het btw-tarief, toegepast op elke maatstaf van heffing, het verschuldigde btw-bedrag en de totaalprijs.
 • Een kopie van de betalingsbewijzen van de facturen:
  • Voor projecten met een bedrag van < € 3.000: een kopie van het (de) bankafschrift(en) of een factuur met de vermelding "voor ontvangst", de datum en de handtekening van de schuldeiser;
  • Voor projecten met een bedrag van ≥ € 3.000: enkel een kopie van het (de) bankafschrift(en).
 • Bijkomende documenten die bijgevoegd moeten worden:
  • Indien u deze premie combineert met een andere RENOLUTION-premie, kan u bovendien gevraagd worden om bijkomende documenten voor te leggen wanneer u uw aanvraag indient via het elektronische loket Irisbox (bv. eigendomsbewijs van het betrokken onroerend goed, uittreksel van de kadastrale matrix, enz.).

In geval van tegenstrijdigheid tussen de technische gegevens vermeld op het attest van de werken en de gedetailleerde factuur, neemt de Administratie de op de gedetailleerde factuur vermelde elementen in aanmerking, zonder aanvullende documenten te vragen. Indien de technische specificaties (vb.: de betrokken oppervlakte) niet op de factuur zijn vermeld, zal de Administratie rekening houden met de elementen die op het attest zijn vermeld.

Waar moet ik de aanvraag indienen?

 1. Maak eerst een schatting van het bedrag van de premie op IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 2. Laat de onderneming die de werken uitvoert de attesten van de aannemer invullen;
 3. Dien uw aanvraag in via IRISbox en voeg de vereiste documenten toe. Let op: alle aanvragen moeten elektronisch worden ingediend.

Wat is de behandelingstermijn van uw aanvraag?

Zodra uw bestand verstuurd is naar de Administratie, ontvangt u een bevestiging met het nummer van uw RENOLUTION-premiedossier. Dit nummer zal van pas komen bij elk toekomstig contact met de Administratie.

Binnen 90 dagen na het indienen van uw aanvraag neemt de Administratie een besluit over uw aanvraag: akkoord, weigering  of onvolledig. Zij kan u vragen naar ontbrekende documenten en u krijgt een termijn van 90 dagen om deze documenten in te dienen. De mogelijkheid om premies te verkrijgen is onderworpen aan strikte voorwaarden die in acht moeten worden genomen, ongeacht de procedure. Als u geen document indient of dat niet doet binnen de vooropgestelde termijn, wordt uw aanvraag als onontvankelijk beschouwd en wordt uw dossier gesloten. U kunt wel 30 dagen extra krijgen als u dit aanvraagt binnen de oorspronkelijke periode van 90 dagen.

Welke controles kan de Administratie uitvoeren?

Indien er twijfel bestaat over of de werkzaamheden in aanmerking komen of niet, kan de Administratie u vragen aanvullende documenten te verstrekken die niet zijn opgenomen in de bijlagen die bij de aanvraag moeten worden gevoegd. De Administratie kan ook een bezoek brengen ter plaatse om na te gaan of de aanvraag overeenstemt met de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Bij de analyse van uw aanvraag kan de Administratie advies inwinnen en uw dossier voorleggen aan een daartoe bijeengeroepen technisch comité.

De informatie op deze pagina bevat de administratieve en technische voorwaarden voor het verkrijgen van RENOLUTION-premies. Ze worden niet enkel bij wijze van voorbeeld gegeven. Wettelijke bronnen:

Te volgen stappen
 1. Lees de voorwaarden op deze pagina
 2. Schat het bedrag van de premie in via IRISbox
 3.  Vul de nodige formulieren in
 4. Dien uw aanvraag in via IRISbox
Advies
Voor particulieren
1810 | +32 (0)2 219 40 60
Voor professionals
Toegang Internet, printer, scanner…
Deze premie wordt u aangeboden door