G1 - Buitenschrijnwerk: Plaatsing en vervanging van deuren en ramen

Het gebeurt vaak dat naar aanleiding van de vaststelling van een gebrek aan comfort binnenshuis (gevoel van koude, oververhitting, condensatie, akoestisch ongemak ...) of naar aanleiding van de zichtbare ouderdom van het schrijnwerk of van de beglazing, het oorspronkelijke raam of de oorspronkelijke deur door een nieuw exemplaar wordt vervangen. De keuze van de materialen voor het raam is fundamenteel, want deze kan belangrijke gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid van de bewoners of gebruikers. Dit is ook belangrijk voor het thermisch en akoestisch comfort.

Deze premie is voor iedereen beschikbaar, of u een particulier (natuurlijke persoon) of een professional (rechtspersoon) bent. De factuur van de onderneming of aannemer die de werkzaamheden heeft uitgevoerd moet wel geadresseerd worden aan de persoon die de premie aanvraagt.

De premie kan worden aangevraagd voor werken in gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde dat ze ten minste 10 jaar vóór de indiening van de premie-aanvraag werden gebouwd.

Opgelet : indien voor de werkzaamheden een bouwvergunning vereist is, kan geen premie worden toegekend voor een nieuwe eenheid, zelfs niet als het hoofdgebouw meer dan 10 jaar oud is.

Het premiebedrag varieert volgens uw inkomenscategorie. Er zijn drie categorieën: categorie I (standaardcategorie), categorie II (gemiddelde inkomens) en categorie III (lage inkomens). Bekijk tot welke categorie u behoort.

Voor de premie Plaatsing en vervanging van deuren en ramen wordt het bedrag van de premie berekend op basis van het aantal m² deuren en ramen.

Als de nieuwe deuren of ramen van hout zijn :

 • Categorie I: 100 €/m² deuren of ramen
 • Categorie II: 120 €/m² deuren of ramen
 • Categorie III: 140 €/m² deuren of ramen

Als de nieuwe deuren of ramen van pvc of metaal zijn :

 • Categorie I: 40 €/m² deuren of ramen
 • Categorie II: 50 €/m² deuren of ramen
 • Categorie III: 55 €/m² deuren of ramen

Profiteer van de bonussen !

Als u deuren of ramen plaatst van hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen en erkend met het FSC- of PEFC-label, of als u een deur plaatst die van hergebruikt materiaal is gemaakt, ontvangt u bovenop de premie de Bonus duurzame deuren en ramen van € 100 per m².

Indien u akoestische beglazing plaatst (asymmetrisch dubbel glas of gelaagd glas) of buitenramen en -deuren vervangt om hun akoestische eigenschappen te verbeteren (met inbegrip van hun ventilatievoorzieningen), ontvangt u bovenop het premiebedrag de Bonus akoestische deuren en ramen van € 35 per m².

De Bonus meerdere werken (Z10) wordt toegekend wanneer ten minste 3 van de volgende premies worden aangevraagd en toegekend in dezelfde premie-aanvraag. 

 • E3 - thermische dakisolatie
 • F1 - thermische gevelisolatie,
 • G1 - plaatsing en vervanging van deuren en ramen,
 • G2 - herstelling en aanpassing van ramen, herstelling van deuren,
 • H1 - thermische vloerisolatie,
 • J4 - verwarming met warmtepomp,
 • M1 - ventilatiesysteem C,  
 • M2 - ventilatiesysteem D.

Het bedrag van de hierboven vermelde premies wordt dan verhoogd met 10% voor aanvragers van de categorieën I en II, en met 20% voor aanvragers van categorie III.

De werkzaamheden die voor de premie in aanmerking komen, zijn het plaatsen en vervangen van de hoofdingangsdeur en/of van het buitenschrijnwerk (behalve koepel- of Velux-dakramen, die zijn opgenomen in de E4 - Dakaccessoires premie), met inbegrip van de werkzaamheden in verband met de installatie van ventilatievoorzieningen.

Het enige materiaal dat onvoorwaardelijk in aanmerking komt, is hout. 

Metaal en PVC komen onder bepaalde voorwaarderen ook in aanmerking : 

 • Enkel in geval van identieke vervanging, gecertificeerd door een attest van de aanemer - technische luik.
 • Indien de premie G1 samen wordt aangevraagd met één of meer van de volgende premies : A2, A4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E1, E4, F4, F5, F6, G3, H2, I1, I2, I3, I4, K1 en L1, moet u een bouwvergunning indienen of een bewijs van beslissing door de mede-eigendom.

Uittreksel uit het besluit « geringe omvang » van 17 maart 2022

 

HOOFDSTUK VII. - Inrichtingen, constructies, verbouwingen en wijzigingen aan de buitenkant van het gebouw

Afdeling 1. - Handelingen en werken vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning

Artikel 21.Voor zover ze niet afwijken van een bestemmingsplan, een stedenbouwkundige verordening of een verkavelingsvergunning, worden de volgende handelingen en werken vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning :

7° de vervanging van ramen, glaswerk, winkelramen, inkomdeuren, inrijdeuren en garagepoorten, voor zover :

- de oorspronkelijke vormen, met inbegrip van de welvingen, zichtbare indelingen en de raamstijlen en -vleugels behouden blijven ;

- het architecturaal aanzicht van het gebouw niet gewijzigd wordt ; 

8° het aanbrengen, wegwerken of wijzigen van openingen en ramen, voor zover :

- de desbetreffende gevel niet gelegen is in de vrijwaringszone van een goed dat beschermd is of waarvoor de procedure tot bescherming loopt ;

- deze openingen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte ;

- de werken geen stabiliteitswerken inhouden niet de oplossing van een stabiliteitsprobleem inhouden ;

 

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder :

"architecturaal aspect": geheel van de kenmerken van de volumes en van het buitenomhulsel van een gebouw dat bijdraagt tot de architecturale samenstelling van het geheel. Als het betrokken gebouw een beschermd goed is, dient men onder " architecturaal aspect " echter het volgende te verstaan : het geheel van kenmerken zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van het gebouw die bijdragen tot de architecturale compositie, de volumetrie, de samenhang en de harmonie van het gebouw.


Welke factuurposten komen in aanmerking ?

Op de factuur (of facturen) worden de volgende posten in aanmerking genomen om het maximumbedrag van de premie te bepalen (exhaustieve lijst) :

 • De levering, arbeid en plaatsing van buitendeuren, inclusief, indien van toepassing, de werken in verband met de installatie van ventilatievoorzieningen, waaronder invisiventen.
 • De levering, de arbeid en het plaatsen van nieuw schrijnwerk (dubbele of driedubbele beglazing + kozijnen), met inbegrip van het in- en uitwendig vastmaken van het schrijnwerk, het aanbrengen van strips, schuim enz. om de luchtdichtheid ter plaatse van het nieuwe schrijnwerk te garanderen.
 • In voorkomend geval, levering, arbeid en plaatsing van elementen ter verbetering van de akoestische eigenschappen van de geplaatste deuren of het geplaatste schrijnwerk, zoals het opvullen van eventuele spleten rond de opening met een absorberend materiaal, het omlijsten van de deur met een soepele strook met gesloten cellen om de luchtdichtheid te garanderen, het aanpassen van de dorpel en het versterken van de (stift)scharnieren.

Wat zijn de technische vereisten ?

 1. Bij de installatie of vervanging van nieuw schrijnwerk moet de warmtedoorlatingscoëfficiënt van de beglazing Ug kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 1,1 W/m²K, en moet de warmtedoorlatendheidscoëfficiënt van het geheel Uw (kozijn + ruit + eventuele ondoorzichtige panelen + afstandhouders) kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 1,5 W/m²K.

  Bij de installatie of vervanging van buitendeuren aan de voorgevel moet de totale warmtedoorlatingscoëfficiënt Ud voor de deuren lager zijn dan of gelijk zijn aan 2,0 W/m²K.

  Opgelet : als de regelgeving betreffende de energieprestaties van gebouwen (EPB) op uw project van toepassing is, dient u te voldoen aan de ventilatienormen die in het kader van de EPB van kracht zijn.

  Alleen verticale ramen, inclusief dakkapellen (dakramen, enz.) komen in aanmerking.
   
 2. De installatie van nieuwe deuren of schrijnwerk in pvc of metaal komt niet in aanmerking. Alleen de vervanging van bestaande deuren of schrijnwerk in pvc door pvc of in metaal door metaal komt in aanmerking. Niettemin, is het noodzakelijk de notulen van de algemene vergadering te verstekken (of eender welk officieel document)  in het geval van een verplichting van het mede-eigendom of de setedenbouwkundige vergunning in het geval van een wijziging van de oorspronkelijke vormen (met inbegrip van de welvingen, zichtbare indelingen en de raamstijlen en -vleugels) of van het architecturaal aanzicht van het gebouw.

 3. Als u wilt profiteren van de Bonus duurzame deuren en ramen, zorg er dan voor dat uw factuur alle gegevens bevat over de FSC- of PEFC-certificering en dat deze een unieke link bevat naar het gelabelde hout dat is gebruikt voor de deuren en de ramen waar u een premie voor aanvraagt.

  Indien de werkzaamheden betrekking hebben op de installatie of vervanging van buitendeuren door deuren van hergebruikt materiaal, zorg er dan voor dat u beschikt over een betalingsbewijs voor deze deuren (door aankoop via uw aannemer, installateur enz.) en voeg dit bij uw facturen.

 4. Indien u akoestische beglazing plaatst om te profiteren van de Bonus akoestische deuren en ramen, of als u buitenramen en -deuren vervangt om hun akoestische eigenschappen te verbeteren (met inbegrip van hun ventilatievoorzieningen), moet u rekening houden met de volgende elementen :
  • de akoestische prestaties van de geplaatste asymmetrische dubbele beglazing of gelaagde beglazing moeten voldoen aan de eis: Rw + Ctr ≥ 34 dB(A). Deze waarde moet op de factuur voor de werken worden vermeld ;
  • de deur moet solide, zwaar, niet scheef en zonder openingen zijn; en de akoestische prestaties moeten voldoen aan de eis: Rw + Ctr ≥ 30 dB(A). Deze waarde moet op de factuur voor de werken worden vermeld ;
  • alleen huizen kunnen profiteren van de Bonus akoestische deuren en ramen.

Voor een optimale akoestische efficiëntie worden kozijnprofielen met ten minste drie inslagen en ten minste twee elastomeerafdichtingen aanbevolen.
Voor meer precieze en gedetailleerde informatie, zie de fiches 13, 14 en 15 van de Code van goede praktijk - Technisch referentiekader inzake geluidsisolatie
Gelieve er nota van te nemen dat de informatie over de werking van de premies en hun namen in dit document niet meer actueel is, alleen de technische informatie moet in aanmerking worden genomen.

 

U mag de werken niet zelf uitvoeren. Zelfs als u een factuur opstelt, zal deze ongeldig zijn in het kader van uw premie-aanvraag. Alle werken die in aanmerking komen voor een premie moeten volledig worden uitgevoerd door een professionele onderneming (of aannemer) waarmee u een ondernemingsovereenkomst heeft gesloten en die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), btw-plichtig is en beschikt over een gereglementeerde toegang tot het beroep, overeenkomstig met het koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid om zelfstandig activiteiten uit te oefenen in de bouwsector, de elektrotechnische sector en de sector van de algemene aannemingswerken.

Voor hetzelfde werfadres zal elke aanvraag onder het minimumbedrag van € 250 aan RENOLUTION-premies worden geweigerd.

Het bedrag van de premie kan maximaal 90% van het gefactureerde bedrag van de in aanmerking komende werkzaamheden dekken.

 • Het maximumbedrag voor eengezinswoningen, wooneenheden in een gebouw (appartementen) en niet-wooneenheden in een gebouw (bv. winkels, kinderdagverblijven, enz.) bedraagt 50 000 €.
 • Voor niet-residentiële gebouwen (bv. kantoren, scholen, enz.) en de gemeenschappelijke delen van een gebouw (bv. daken, gevels van een flatgebouw, enz.) bedraagt het toegekende bedrag maximaal 200 000 €.

Zodra dit maximum is bereikt, kan er geen premie meer worden toegekend gedurende een periode van 10 jaar na het besluit tot uitbetaling van de laatste premie-aanvraag.

Dezelfde premie voor dezelfde werken kan slechts één keer in de 10 jaar worden aangevraagd.

Tenzij anders vermeld op de pagina van de betreffende premie, kunnen alle RENOLUTION-premies gecombineerd worden indien u aan de administratieve en technische voorwaarden voldoet.

Voor particulieren (natuurlijke personen) kunnen de RENOLUTION-premies ook worden gecombineerd met om het even welke premie, subsidie of projectoproep.

Zowel voor de OVM's als voor de BGHM die een beheerscontract heeft met een OVM en waarvan de projecten financiering genieten van Beliris of van de Klimaatenveloppe, kunnen geen RENOLUTION-premies worden toegekend.

Voor bedrijven kunnen de RENOLUTION-premies gecombineerd worden met de belastingaftrek voor energiebesparende investeringen. Let wel, als u een economische activiteit uitoefent (rechtspersoon), dan mag de totale overheidssteun waar u recht op heeft (premies, subsidies, enz.) niet meer bedragen dan € 300.000 per onderneming gedurende 3 boekjaren. Als u een dienst van algemeen economisch belang (DAEB) levert, wordt dit plafond verhoogd tot € 750.000. Om alle ontvangen steun aan te geven, verzoeken wij u het desbetreffende punt in te vullen in het elektronische loket IRISbox. 

De som van de verkregen steunmaatregelen voor dezelfde werken in eenzelfde gebouw mag nooit meer bedragen dan 100% van het bedrag van de werken of investeringen, ongeacht de aard van de aanvrager.

Wanneer moet ik de aanvraag indienen ?

U moet uw aanvraag voor RENOLUTION-premies indienen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, uiterlijk 12 maanden na de datum van de eindfactuur. Een eindfactuur is de laatste factuur met de afrekening van de in aanmerking komende werkzaamheden of studies die door de onderneming zijn uitgevoerd. Een creditnota, een voortgangs- of tussentijdse factuur, een voortgangsverslag of een proces-verbaal van oplevering worden niet beschouwd als een saldofactuur en kunnen deze niet vervangen. 

Indien u voor uw renovatiewerf een beroep hebt gedaan op verschillende ondernemingen, kunt u de premieaanvragen afzonderlijk indienen, afhankelijk van de afgifte van de eindfactuur voor elke onderneming. De termijn van 12 maanden blijft geldig.

Welke documenten moeten bij de aanvraag worden ingediend ?

 • Attest van de aannemer - Algemene informatie.
 • Attest van de aannemer – Technisch luik: Plaatsing en vervanging van deuren en ramen.
 • Een kopie van alle gedetailleerde facturen op naam van degene die de premie aanvraagt en die betrekking hebben tot de verleende diensten. Deze facturen moeten ten minste het volgende omvatten :
  • het adres van de werf ;
  • de datum van de factuur ;
  • de datum van de levering of de prestatie ;
  • het factuurnummer ;
  • de naam van de aannemer of de maatschappelijke naam van zijn bedrijf, evenals de vorm ervan, zijn btw- en ondernemingsnummer, zijn rekeningnummer, zijn adres ;
  • de nauwkeurige beschrijving (hoeveelheid en soort) van de benodigdheden, van de geleverde goederen of van de gepresteerde diensten : het type materiaal dat is gebruikt (fabrikant, type en, indien van toepassing, duurzaamheidscertificering); de oppervlakte van de geplaatste of vervangen deuren of ramen; de Ug- (m²K/W), Uw- (m²K/W), Ud- (m²K/W) waarden, indien van toepassing : de akoestische prestaties van de beglazing en/of deuren ;
  • de eenheidsprijs exclusief btw in euro, evenals de eventuele kortingen voor contante betaling, reducties, prijsverminderingen, restituties en de transportkosten ;
  • het btw-tarief, toegepast op elke maatstaf van heffing, het verschuldigde btw-bedrag en de totaalprijs.
 • Een kopie van de betalingsbewijzen van de facturen :
  • voor projecten met een bedrag van < € 3.000 : een kopie van het (de) bankafschrift(en) of een factuur met de vermelding "voor ontvangst", de datum en de handtekening van de schuldeiser ;
  • voor projecten met een bedrag van ≥ € 3.000 : enkel een kopie van het (de) bankafschrift(en).
 • Bijkomende documenten die bijgevoegd moeten worden :
  • wenst u in aanmerking te komen voor de inkomenscategorieën II of III, voeg dan de documenten toe die nodig zijn voor de berekening van de categorie, zoals vermeld op de toelichtende pagina ;
  • indien u deze premie combineert met een andere RENOLUTION-premie, kan u bovendien gevraagd worden om bijkomende documenten voor te leggen wanneer u uw aanvraag indient via het elektronische loket Irisbox (bv. eigendomsbewijs van het betrokken onroerend goed, uittreksel van de kadastrale matrix, enz.) ;
  • Voor de vervanging van bestaande deuren of schrijnwerk in metaal of pvc: de notulen van de algemene vergadering van de mede-eigendom of het attest van de dienst Stedenbouw van de gemeente.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de technische gegevens vermeld op het attest van de werken en de gedetailleerde factuur, neemt de Administratie de op de gedetailleerde factuur vermelde elementen in aanmerking, zonder aanvullende documenten te vragen. Indien de technische specificaties (vb.: de betrokken oppervlakte) niet op de factuur zijn vermeld, zal de Administratie rekening houden met de elementen die op het attest zijn vermeld.

Waar moet ik de aanvraag indienen ?

 1. Maak eerst een schatting van het bedrag van de premie op IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 2. Laat de onderneming die de werken uitvoert de attesten van de aannemer invullen.
 3. Dien uw aanvraag in via IRISbox en voeg de vereiste documenten toe. Let op: alle aanvragen moeten elektronisch worden ingediend.

N.B. Als u uw premieaanvraag niet in één keer kunt voltooien, kunt u met IRISbox uw aanvraag in elk stadium opslaan zodat u er later naar kunt terugkeren. U hoeft dus niet opnieuw een nieuwe premieaanvraag in te dienen om uw dossier af te ronden.

Wat is de behandelingstermijn van uw aanvraag ?

Zodra uw bestand verstuurd is naar de Administratie, ontvangt u een bevestiging met het nummer van uw RENOLUTION-premiedossier. Dit nummer zal van pas komen bij elk toekomstig contact met de Administratie.

Binnen de 90 dagen na het indienen van uw aanvraag neemt de Administratie een beslissing over uw aanvraag (akkoord, weigering  of onvolledig) met het detail van de gevraagde posten. Deze beslissing zal u via IRISbox overgemaakt worden.

Als u uw e-mailadres hebt opgegeven in uw premieaanvraag op IRISbox, ontvangt u ook een e-mailbericht (van het adres noreply-irisbox@paradigm.brussels) telkens uw aanvraad wordt verwerkt. In deze kennisgeving wordt u uitgenodigd om de voortgang van uw aanvraag op IRISbox te volgen.

De Administratie kan u vragen naar ontbrekende documenten en u krijgt een termijn van 90 dagen om deze documenten in te dienen. De mogelijkheid om premies te verkrijgen is onderworpen aan strikte voorwaarden die in acht moeten worden genomen, ongeacht de procedure. Als u geen document indient of dat niet doet binnen de vooropgestelde termijn, wordt uw aanvraag als onontvankelijk beschouwd en wordt uw dossier gesloten. U kunt wel 30 dagen extra krijgen als u dit aanvraagt binnen de oorspronkelijke periode van 90 dagen.

Indien uw aanvraag meerdere posten omvat, ontvangt u voor elke verwerkte post een bericht op IRISbox met de details van de berekening. Het geheel van de bedragen zal aan u terugbetaald worden zodra het dossier is afgesloten.

In geval u een klacht wilt indienen aangaande uw aanvraag, krijgt u een termijn van 60 dagen vanaf de verzenddatum van de definitieve beslissing over uw premieaanvraag.

Welke controles kan de Administratie uitvoeren ?

Indien er twijfel bestaat over of de werkzaamheden in aanmerking komen of niet, kan de Administratie u vragen aanvullende documenten te verstrekken die niet zijn opgenomen in de bijlagen die bij de aanvraag moeten worden gevoegd. De Administratie kan ook een bezoek brengen ter plaatse om na te gaan of de aanvraag overeenstemt met de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Bij de analyse van uw aanvraag kan de Administratie advies inwinnen en uw dossier voorleggen aan een daartoe bijeengeroepen technisch comité.

Het kadastraal inkomen wordt opnieuw gewaardeerd wanneer de verbouwingen resulteren in veranderingen aan de woonoppervlakte en/of de buitenste schil van het gebouw (bv. toevoeging van een veranda of verbouwing van een zolder tot bewoonbare ruimte); of wanneer er sprake is van een significante verbetering van het comfort van het onroerend goed (bv. installatie van een badkamer of centrale verwarming). Overeenkomstig omzendbrief nr. 3/2010 geven werken die zich beperken tot energiebesparende investeringen geen aanleiding tot een herwaardering van het kadastraal inkomen.

De Administratie die verantwoordelijk is voor de RENOLUTION-premies geeft geen informatie door aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (FOD Financiën), het is aan de belastingplichtige om spontaan aangifte te doen. In het geval van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning is het de taak van de gemeente om de FOD Financiën op de hoogte te brengen.

 1. Lees de voorwaarden op deze pagina
 2. Schat het bedrag van de premie in via IRISbox
 3. Vul de nodige formulieren in
 4. Dien uw aanvraag in via IRISbox

Uw RENOLUTION-premie inschatten of indienen op IRISbox

Gebruiksaanwijzing IRISbox

 

Attesten in te vullen en bewijsstukken in te dienen

Om een premie te verkrijgen, moet u op IRISbox enkele documenten uploaden, met name attesten ingevuld door uw aannemer en een reeks bewijsstukken. Zie de volledige lijst in het hoofdstuk "Hoe kunt u RENOLUTION-premies aanvragen?" op deze pagina.

Advies
Voor particulieren
1810 | +32 (0)2 219 40 60
Voor professionals
Toegang Internet, printer, scanner…
Deze premie wordt u aangeboden door