J2 - Verwarming: Verwarmingsketel >100 kW (collectief)

In Brusselse appartementsgebouwen worden de gasinstallaties steeds ouder. Om aanzienlijke energiebesparingen te realiseren, kan de vervanging van oude toestellen een gelegenheid zijn om te kiezen voor recente energie-efficiënte technologieën. Deze RENOLUTION-premie wordt toegekend voor verwarmingsinstallaties van meer dan 100kW, met een speciaal aangepast bedrag.

Deze premie is beschikbaar voor alle professionals (rechtspersonen), met inbegrip van verenigingen van mede-eigenaars (VME). De factuur van de onderneming of aannemer die de werkzaamheden heeft uitgevoerd moet wel geadresseerd worden aan de persoon die de premie aanvraagt.

De premie kan worden aangevraagd voor werken in alle woongebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde dat ze ten minste 10 jaar vóór de indiening van de premie-aanvraag werden gebouwd. Eengezinswoningen en niet-residentiële gebouwen komen niet in aanmerking voor de premie.

Opgelet: indien voor de werkzaamheden een bouwvergunning vereist is, kan geen premie worden toegekend voor een nieuwe eenheid, zelfs niet als het hoofdgebouw meer dan 10 jaar oud is.

Het premiebedrag varieert volgens uw inkomenscategorie. Er zijn drie categorieën: categorie I (standaardcategorie), categorie II (gemiddelde inkomens) en categorie III (lage inkomens). Bekijk tot welke categorie u behoort.

Voor de premie Verwarmingsketel >100 kW (collectief) wordt het bedrag van de premie berekend op basis van de in aanmerking komende kosten van de factuur.

 • Categorie I: 25% van de in aanmerking komende kosten van de factuur
 • Categorie II: 27,5 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur
 • Categorie III: 30 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

Profiteer van de bonussen!

Als u uw bestaande schoorsteen tubeert en aansluit op uw nieuwe verwarmingsketel, profiteert u van de Bonus tubering individuele schoorsteen. Het bedrag van de premies wordt verhoogd met € 50/m buis voor aanvragers van categorie I, € 60/m voor aanvragers van categorie II en met € 70/m voor aanvragers van categorie III. Deze bonus is geplafonneerd op 10 meter per ketel.

De Bonus beëindiging stookolie en kolen wordt toegekend wanneer een oude oliegestookte verwarmingsketel of een met olie of steenkool gestookte kachel wordt verwijderd. Deze bonus is alleen beschikbaar voor verenigingen van mede-eigenaren. Het premiebedrag wordt dan verhoogd met € 300/verwarmingsketel op stookolie of € 600/kachel op stookolie of steenkool voor aanvragers van categorie I, met € 350/verwarmingsketel op stookolie of € 700/kachel op stookolie of steenkool voor aanvragers van categorie II, en met € 500/verwarmingsketel op stookolie of € 1000/kachel op stookolie of steenkool voor aanvragers van categorie III.

De werkzaamheden die voor de premie in aanmerking komen, zijn de plaatsing of vervanging van een nieuwe, efficiënte gasgestookte collectieve verwarmingsketel voor verwarming of gemengd gebruik (verwarming en sanitair warm water) met een vermogen groter dan 100kW.

Welke factuurposten komen in aanmerking?

Op de factuur (of facturen) worden de volgende posten in aanmerking genomen om het maximumbedrag van de premie te bepalen (exhaustieve lijst):

 • de levering, de arbeid en de plaatsing voor de installatie van de efficiënte gasverwarmingsketel, in voorkomend geval met inbegrip van: de demontage en verwijdering van de oude individuele of collectieve verwarmingsketel; de eventuele montageplaat of steunconstructie; de aansluitaccessoires indien deze specifiek zijn voor de condensatie verwarmingsketel; het condensaatafvoersysteem;
 • indien van toepassing, de kosten voor het laten keuren van gasinstallaties door een erkende instantie indien uw installateur niet over het Cerga-label beschikt;
 • de kosten van de EPB-oplevering van het verwarmingssysteem door een door Leefmilieu Brussel erkende EPB-verwarmingsadviseur type 2,
 • eventuele aanpassing van het verwarmingsdistributienet (leidingen) en het afgiftenet (radiatoren, convectoren enz.) om een terugloop op lage temperatuur naar de ketel te garanderen;
 • als u aanspraak maakt op de Bonus tubering individuele schoorsteen: bekleding met een synthetisch/composietmateriaal dat geschikt is voor condensatie; tubering van een synthetisch materiaal (gewoonlijk PP of PVDF) of metaal (gewoonlijk roestvrij staal 316) dat geschikt is voor condensatie; elke oplossing voor oppervlaktebehandeling die een gelijkwaardig resultaat oplevert;
 • als u aanspraak maakt op de Bonus beëindiging stookolie en kolen: in het geval van een bestaande stookolie- of kolenkachel, de kosten voor de aanleg van een verwarmingscircuit voor de nieuwe installatie; in het geval van een bestaande stookolieketel, de kosten voor het legen, reinigen van de tank; het verwijderen of inert maken (met schuim of zand) van de tank.

Wat zijn de technische vereisten?

 1. De installatie van de verwarmingsketel moet worden uitgevoerd door een Cerga-installateur. Voor een lijst van Cerga-installateurs, bel naar Gas.be op 078/15.51.25 of raadpleeg www.gas.be. Als de installateur niet Cerga-gecertificeerd is:
   • Ofwel schakelt u na de installatie van de verwarmingsketel een erkend controleorganisme in om de gasinstallaties te controleren. In dat geval moet u ons het keuringsverslag van het organisme bezorgen waaruit blijkt dat de toestand zonder voorbehoud beantwoordt aan de normen NBN D 51-003 en NBN B 61-001 of NBN B 61-002. Voor de lijst van de erkende controleorganismen kunt u terecht op de website van de FOD Economie  (selecteer 'gasinstallaties' onder 'product/dienst');
   • Of u bent in het bezit van attest art. 48, ook bekend als het ‘Getuigschrift af televeren aan de aardgasdistributienetbeheerder (DNB) voor het openen van degasmeter overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 28 juni 1971'. Dit attest, dat wordt afgeleverd aan de aardgasdistributienetbeheerder, waarborgt de conformiteit van de installatie bij het openen van de gasmeter. Het moet ondertekend zijn door een Cerga-installateur. Voor meer informatie over art. 48, zie de website van Cerga.
 2. Elk verwarmingssysteem met ten minste één verwarmingsketel moet voldoen aan de inzake verwarming en klimaatregeling en moet worden opgeleverd door een EPB-verwarmingsadviseur type 2. Het verwarmingssysteem dat het voorwerp uitmaakt van de RENOLUTION-premieaanvraag kan worden opgeleverd door de installateur zelf, indien die over de vereiste erkenning beschikt, of door een andere erkende professional die over de vereiste erkenning beschikt. In alle gevallen moet het door de EPB-verwarmingsadviseur afgegeven EPB-opleveringsattest bij de aanvraag worden gevoegd.
 3. De verwarmingsketel moet een CE-markering hebben en voldoen aan de eisen van EU-verordening nr. 813/2013. Als deze gegevens niet beschikbaar zijn:
   • Het minimumrendement, op COW, bij nominaal vermogen (Pn in kW) is gelijk aan of hoger dan 95% (gemiddelde watertemperatuur in de ketel: 70 °C);
   • Het minimumrendement, op COW, bij gedeeltelijke belasting (0,3 x Pn in kW) is gelijk aan of hoger dan 107% (watertemperatuur bij aankomst in de ketel = terugkeertemperatuur: 30°C);
   • Het toestel moet zijn uitgerust met een modulerende brander.
 4. Als u uw bestaande schoorsteen tubeert (slechts één verwarmingsketel aangesloten) om te genieten van de Bonus tubering individuele schoorsteen, moet de toegepaste oplossing in overeenstemming zijn met de instructies van de fabrikant van de verwarmingsketel en met die van de fabrikant van het afvoerkanaal of het bekledingsmateriaal en moet zij voldoen aan de geldende normen. De tubering van een verwarmingsketel met een uitgang door de gevel (rookgasuitlaat) komt niet in aanmerking voor de bonus.

Indien meerdere verwarmingsketels op dezelfde schoorsteen zijn aangesloten (zelfde tubering), is de Bonus tubering individuele schoorsteen niet beschikbaar. Deze werkzaamheden komen echter wel in aanmerking voor de RENOLUTION-premie Tubering collectieve schoorsteen.

 1. Als u een oude oliegestookte verwarmingsketel of een olie- of steenkoolgestookte kachel wegdoet om in aanmerking te komen voor de Bonus beëindiging stookolie en kolen, zijn er bepaalde voorzorgsmaatregelen die u moet nemen, met name als u een stookolietank in huis hebt. U vindt op de website van Leefmilieu Brussel de wettelijke verplichtingen die moeten worden nageleefd.

U mag de werken niet zelf uitvoeren. Zelfs als u een factuur opstelt, zal deze ongeldig zijn in het kader van uw premie-aanvraag. Alle werken die in aanmerking komen voor een premie moeten volledig worden uitgevoerd door een professionele onderneming (of aannemer) waarmee u een ondernemingsovereenkomst heeft gesloten en die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), btw-plichtig is en beschikt over een gereglementeerde toegang tot het beroep, overeenkomstig met het koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid om zelfstandig activiteiten uit te oefenen in de bouwsector, de elektrotechnische sector en de sector van de algemene aannemingswerken.

Voor hetzelfde werfadres zal elke aanvraag onder het minimumbedrag van € 250 aan RENOLUTION-premies worden geweigerd.

Het bedrag van de premie kan maximaal 90% van het gefactureerde bedrag van de in aanmerking komende werkzaamheden dekken. Voor een gebouw in zijn geheel (of een gemeenschappelijk gedeelte van een gebouw dat voor huisvesting wordt gebruikt) is het beperkt tot € 200.000. Voor een individuele woning of een deel van een gebouw (privégedeelte van het gebouw) is het beperkt tot € 50.000. Zodra dit maximum is bereikt, kan er geen premie meer worden toegekend gedurende een periode van 10 jaar na het besluit tot uitbetaling van de laatste premie-aanvraag.

Dezelfde premie voor dezelfde werken kan slechts één keer in de 10 jaar worden aangevraagd.

Tenzij anders vermeld op de pagina van de betreffende premie, kunnen alle RENOLUTION-premies gecombineerd worden indien u aan de administratieve en technische voorwaarden voldoet. Als u de premie Verwarmingsketel >100 kW (collectief) aanvraagt op hetzelfde moment als één van de volgende premies, zijn de administratieve voorwaarden van die premies van toepassing op de volledige aanvraag, inclusief de premie Verwarmingsketel >100 kW (collectief). U vindt deze voorwaarden terug op de pagina's van elke betrokken premie.

De betrokken premies zijn: Akoestische studie; Opvolging door architect en ingenieur; Draagstructuren; Rioleringen; Regenwaterrecuperatie; Afbraak ter verbetering van bodeminfiltratie ; Vochtprobleem; Schimmels en ongedierte; Dakstructuur; Dakaccessoires ; Verfraaiing voorgevel; Verfraaiing achter- en zijgevel; Akoestische muurisolatie; Herstelling van deuren; Akoestische vloerisolatie; Trappen; Fietsenstalling; Brandveiligheid; Gehandicapten of personen met beperkte mobiliteit; Uitrusting en installatie; Conformiteit elektrische installatie; Conformiteit gasinstallatie

Voor particulieren (natuurlijke personen) kunnen de RENOLUTION-premies ook worden gecombineerd met om het even welke premie, subsidie of projectoproep.

Zowel voor de OVM's als voor de BGHM die een beheerscontract heeft met een OVM en waarvan de projecten financiering genieten van Beliris of van de Klimaatenveloppe, kunnen geen RENOLUTION-premies worden toegekend.

Voor bedrijven kunnen de RENOLUTION-premies gecombineerd worden met de belastingaftrek voor energiebesparende investeringen. Let wel, als u een economische activiteit uitoefent (rechtspersoon), dan mag de totale overheidssteun waar u recht op heeft (premies, subsidies, enz.) niet meer bedragen dan € 200.000 per onderneming gedurende 3 boekjaren. Als u een dienst van algemeen economisch belang (DAEB) levert, wordt dit plafond verhoogd tot € 500.000. Om alle ontvangen steun aan te geven, verzoeken wij u het desbetreffende punt in te vullen in het elektronische loket IRISbox.

De som van de verkregen steunmaatregelen voor dezelfde werken in eenzelfde gebouw mag nooit meer bedragen dan 100% van het bedrag van de werken of investeringen, ongeacht de aard van de aanvrager.

Wanneer moet ik de aanvraag indienen?

U moet uw aanvraag voor RENOLUTION-premies indienen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, uiterlijk 12 maanden na de datum van de eindfactuur. Een eindfactuur is de laatste factuur met de afrekening van de in aanmerking komende werkzaamheden of studies die door de onderneming zijn uitgevoerd. Een creditnota, een voortgangs- of tussentijdse factuur, een voortgangsverslag of een proces-verbaal van oplevering worden niet beschouwd als een saldofactuur en kunnen deze niet vervangen. De datum van de eindfactuur moet liggen tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022.

Indien u voor uw renovatiewerf een beroep hebt gedaan op verschillende ondernemingen, kunt u de premieaanvragen afzonderlijk indienen, afhankelijk van de afgifte van de eindfactuur voor elke onderneming. De termijn van 12 maanden blijft geldig.

Welke documenten moeten bij de aanvraag worden ingediend?

 • Attest van de aannemer - Algemene informatie
 • Attest van de aannemer – Technisch luik: Verwarmingsketel >100 kW (collectief)
 • Een kopie van het conforme EPB-opleveringsattest dat het meetticket bevat van de verbrandingstest van de verwarmingsketel, uitgevoerd door een EPB-verwarmingsadviseur type 1 of 2, erkend door Leefmilieu Brussel in overeenstemming met de EPB-regelgeving inzake verwarming en klimaatregeling.
 • Als de aannemer niet Cerga-gecertificeerd is:
  • ofwel het controlerapport van een erkend controleorganisme, waarin wordt verklaard dat de installatie aan de eisen voldoet;
  • ofwel het attest art. 48 afgegeven door een Cerga-installateur.
 • In het geval van een Bonus beëindiging stookolie en kolen:
  • indien de bonus betrekking heeft op de vervanging van een stookolie- of kolenkachel: een foto van de kachel op het moment dat deze buiten werking is gesteld;
  • indien de bonus betrekking heeft op de vervanging van een oliegestookte ketel: een certificaat van verwijdering van de tank of de inertmaking ervan.
 • Een kopie van alle gedetailleerde facturen op naam van degene die de premie aanvraagt en die betrekking hebben tot de verleende diensten. Deze facturen moeten ten minste het volgende omvatten:
  • het adres van de werf;
  • de datum van de factuur;
  • de datum van de levering of de prestatie;
  • het factuurnummer;
  • de naam van de aannemer of de maatschappelijke naam van zijn bedrijf, evenals de vorm ervan, zijn btw- en ondernemingsnummer, zijn rekeningnummer, zijn adres;
  • de nauwkeurige beschrijving (hoeveelheid en soort) van de benodigdheden, van de geleverde goederen of van de gepresteerde diensten: het merk, het model, het serienummer en het vermogen van de installatie; in voorkomend geval: het Cerga-vergunningsnummer van de installateur; in het geval van de Bonus tubering individuele schoorsteen: het type materiaal dat voor de verbuizing wordt gebruikt en de lengte van de verbuizing; in het geval van de Bonus beëindiging stookolie en kolen: indien oude stookolie- of kolenkachel, de vermelding van de installatie van een verwarmingscircuit; indien oude stookolieketel, de posten voor het ledigen, reinigen en verwijderen of inert maken van de tank;
  • de eenheidsprijs exclusief btw in euro, evenals de eventuele kortingen voor contante betaling, reducties, prijsverminderingen, restituties en de transportkosten;
  • het btw-tarief, toegepast op elke maatstaf van heffing, het verschuldigde btw-bedrag en de totaalprijs.
 • Een kopie van de betalingsbewijzen van de facturen:
  • Voor projecten met een bedrag van < € 3.000: een kopie van het (de) bankafschrift(en) of een factuur met de vermelding "voor ontvangst", de datum en de handtekening van de schuldeiser;
  • Voor projecten met een bedrag van ≥ € 3.000: enkel een kopie van het (de) bankafschrift(en).
 • Bijkomende documenten die bijgevoegd moeten worden:
  • Wenst u in aanmerking te komen voor de inkomenscategorieën II of III, voeg dan de documenten toe die nodig zijn voor de berekening van de categorie, zoals vermeld op de toelichtende pagina. 
  • Indien u deze premie combineert met een andere RENOLUTION-premie, kan u bovendien gevraagd worden om bijkomende documenten voor te leggen wanneer u uw aanvraag indient via het elektronische loket Irisbox (bv. eigendomsbewijs van het betrokken onroerend goed, uittreksel van de kadastrale matrix, enz.).

In geval van tegenstrijdigheid tussen de technische gegevens vermeld op het attest van de werken en de gedetailleerde factuur, neemt de Administratie de op de gedetailleerde factuur vermelde elementen in aanmerking, zonder aanvullende documenten te vragen. Indien de technische specificaties (vb.: de betrokken oppervlakte) niet op de factuur zijn vermeld, zal de Administratie rekening houden met de elementen die op het attest zijn vermeld.

Waar moet ik de aanvraag indienen?

 1. Maak eerst een schatting van het bedrag van de premie op IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 2. Laat de onderneming die de werken uitvoert de attesten van de aannemer invullen;
 3. Dien uw aanvraag in via IRISbox en voeg de vereiste documenten toe. Let op: alle aanvragen moeten elektronisch worden ingediend.

Wat is de behandelingstermijn van uw aanvraag?

Zodra uw bestand verstuurd is naar de Administratie, ontvangt u een bevestiging met het nummer van uw RENOLUTION-premiedossier. Dit nummer zal van pas komen bij elk toekomstig contact met de Administratie.

Binnen 90 dagen na het indienen van uw aanvraag neemt de Administratie een besluit over uw aanvraag: akkoord, weigering of onvolledig. Zij kan u vragen naar ontbrekende documenten en u krijgt een termijn van 90 dagen om deze documenten in te dienen. De mogelijkheid om premies te verkrijgen is onderworpen aan strikte voorwaarden die in acht moeten worden genomen, ongeacht de procedure. Als u geen document indient of dat niet doet binnen de vooropgestelde termijn, wordt uw aanvraag als onontvankelijk beschouwd en wordt uw dossier gesloten. U kunt wel 30 dagen extra krijgen als u dit aanvraagt binnen de oorspronkelijke periode van 90 dagen.

Welke controles kan de Administratie uitvoeren?

Indien er twijfel bestaat over of de werkzaamheden in aanmerking komen of niet, kan de Administratie u vragen aanvullende documenten te verstrekken die niet zijn opgenomen in de bijlagen die bij de aanvraag moeten worden gevoegd. De Administratie kan ook een bezoek brengen ter plaatse om na te gaan of de aanvraag overeenstemt met de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Bij de analyse van uw aanvraag kan de Administratie advies inwinnen en uw dossier voorleggen aan een daartoe bijeengeroepen technisch comité.

Het kadastraal inkomen wordt opnieuw gewaardeerd wanneer de verbouwingen resulteren in veranderingen aan de woonoppervlakte en/of de buitenste schil van het gebouw (bv. toevoeging van een veranda of verbouwing van een zolder tot bewoonbare ruimte); of wanneer er sprake is van een significante verbetering van het comfort van het onroerend goed (bv. installatie van een badkamer of centrale verwarming). Overeenkomstig omzendbrief nr. 3/2010 geven werken die zich beperken tot energiebesparende investeringen geen aanleiding tot een herwaardering van het kadastraal inkomen.

De Administratie die verantwoordelijk is voor de RENOLUTION-premies geeft geen informatie door aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (FOD Financiën), het is aan de belastingplichtige om spontaan aangifte te doen. In het geval van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning is het de taak van de gemeente om de FOD Financiën op de hoogte te brengen.

De informatie op deze pagina bevat de administratieve en technische voorwaarden voor het verkrijgen van RENOLUTION-premies. Ze worden niet enkel bij wijze van voorbeeld gegeven. Wettelijke bronnen:

Te volgen stappen
 1. Lees de voorwaarden op deze pagina
 2. Schat het bedrag van de premie in via IRISbox
 3. Vul de nodige formulieren in
 4. Dien uw aanvraag in via IRISbox
Advies
Voor particulieren:
1810 | +32 (0)2 219 40 60
Voor professionals:
Toegang Internet, printer, scanner…:
Deze premie wordt u aangeboden door