J3 - Verwarming: Tubering collectieve schoorsteen

Als verschillende individuele verwarmingsketels op dezelfde gemeenschappelijke schoorsteen zijn aangesloten, vergt de vervanging van die ketels vaak een complexere en duurdere tubering. De RENOLUTION-premie Tubering collectieve schoorsteen helpt u financieel bij deze renovatiewerken of bij de installatie van een collectieve schoorsteen.

Deze premie is beschikbaar voor alle professionals (rechtspersonen), met inbegrip van verenigingen van mede-eigenaars (VME). De factuur van de onderneming of aannemer die de werkzaamheden heeft uitgevoerd moet wel geadresseerd worden aan de persoon die de premie aanvraagt.

De premie kan worden aangevraagd voor werken in alle woongebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde dat ze ten minste 10 jaar vóór de indiening van de premie-aanvraag werden gebouwd. Eengezinswoningen en niet-residentiële gebouwen komen niet in aanmerking voor de premie.

Opgelet: indien voor de werkzaamheden een bouwvergunning vereist is, kan geen premie worden toegekend voor een nieuwe eenheid, zelfs niet als het hoofdgebouw meer dan 10 jaar oud is.

Het premiebedrag varieert volgens uw inkomenscategorie. Er zijn drie categorieën: categorie I (standaardcategorie), categorie II (gemiddelde inkomens) en categorie III (lage inkomens). Bekijk tot welke categorie u behoort.

Voor de premie voor Tubering collectieve schoorsteen wordt het bedrag berekend op basis van de in aanmerking komende kosten van de factuur.

 • Categorie I: 30% van de in aanmerking komende kosten op de factuur
 • Categorie II: 35% van de in aanmerking komende kosten op de factuur
 • Categorie III: 40% van de in aanmerking komende kosten op de factuur

De werkzaamheden die voor de premie in aanmerking komen, zijn de installatie of renovatie van een collectieve schoorsteen met het oog op de aansluiting van efficiënte individuele verwarmingsketels. De installatie van een collectieve schoorsteen met het oog op de vervanging van een collectieve ketel door individuele verwarmingsketels komt niet in aanmerking.

Welke factuurposten komen in aanmerking?

Op de factuur (of facturen) worden de volgende posten in aanmerking genomen om het maximumbedrag van de premie te bepalen (exhaustieve lijst):

 • de levering, de arbeid en de plaatsing van materiaal uitsluitend bestemd voor collectieve tubering, met inbegrip van: de bekleding in synthetisch/composietmateriaal dat geschikt is voor condensatie; de tubering in synthetisch materiaal of metaal dat geschikt is voor condensatie; elke oplossing voor oppervlaktebehandeling die een gelijkwaardig resultaat oplevert.
 • het metselwerk dat nodig is voor de collectieve tubering;
 • de werkzaamheden van de aansluiting van de schoorsteen die de afvoer van condensaat mogelijk maken.

Wat zijn de technische vereisten?

 1. De schoorsteen moet gedimensioneerd zijn in overeenstemming met de norm NBN EN 13384-2.
 2. De toegepaste oplossing moet :
   • beantwoorden aan de instructies van de fabrikant(en) van de aangesloten ketel(s) en die van de fabrikant van het afvoerkanaal of het bekledingsmateriaal;
   • in overeenstemming zijn met de geldende normen.

U mag de werken niet zelf uitvoeren. Zelfs als u een factuur opstelt, zal deze ongeldig zijn in het kader van uw premie-aanvraag. Alle werken die in aanmerking komen voor een premie moeten volledig worden uitgevoerd door een professionele onderneming (of aannemer) waarmee u een ondernemingsovereenkomst heeft gesloten en die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), btw-plichtig is en beschikt over een gereglementeerde toegang tot het beroep, overeenkomstig met het koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid om zelfstandig activiteiten uit te oefenen in de bouwsector, de elektrotechnische sector en de sector van de algemene aannemingswerken.

Voor hetzelfde werfadres zal elke aanvraag onder het minimumbedrag van € 250 aan RENOLUTION-premies worden geweigerd.

Het bedrag van de premie kan maximaal 90% van het gefactureerde bedrag van de in aanmerking komende werkzaamheden dekken. Voor een gebouw in zijn geheel (of een gemeenschappelijk gedeelte van een gebouw dat voor huisvesting wordt gebruikt) is het beperkt tot € 200.000. Voor een individuele woning of een deel van een gebouw (privégedeelte van het gebouw) is het beperkt tot € 50.000. Zodra dit maximum is bereikt, kan er geen premie meer worden toegekend gedurende een periode van 10 jaar na het besluit tot uitbetaling van de laatste premie-aanvraag.

Dezelfde premie voor dezelfde werken kan slechts één keer in de 10 jaar worden aangevraagd.

Tenzij anders vermeld op de pagina van de betreffende premie, kunnen alle RENOLUTION-premies gecombineerd worden indien u aan de administratieve en technische voorwaarden voldoet. Als u de premie Tubering collectieve schoorsteen aanvraagt op hetzelfde moment als één van de volgende premies, zijn de administratieve voorwaarden van die premies van toepassing op de volledige aanvraag, inclusief de premie Tubering collectieve schoorsteen. U vindt deze voorwaarden terug op de pagina's van elke betrokken premie.

De betrokken premies zijn: Akoestische studie; Opvolging door architect en ingenieur; Draagstructuren; Rioleringen; Regenwaterrecuperatie; Afbraak ter verbetering van bodeminfiltratie ; Vochtprobleem; Schimmels en ongedierte; Dakstructuur; Dakaccessoires ; Verfraaiing voorgevel; Verfraaiing achter- en zijgevel; Akoestische muurisolatie; Herstelling van deuren; Akoestische vloerisolatie; Trappen; Fietsenstalling; Brandveiligheid; Gehandicapten of personen met beperkte mobiliteit; Uitrusting en installatie; Conformiteit elektrische installatie; Conformiteit gasinstallatie

Voor particulieren (natuurlijke personen) kunnen de RENOLUTION-premies ook worden gecombineerd met om het even welke premie, subsidie of projectoproep.

Zowel voor de OVM's als voor de BGHM die een beheerscontract heeft met een OVM en waarvan de projecten financiering genieten van Beliris of van de Klimaatenveloppe, kunnen geen RENOLUTION-premies worden toegekend.

Voor bedrijven kunnen de RENOLUTION-premies gecombineerd worden met de belastingaftrek voor energiebesparende investeringen. Let wel, als u een economische activiteit uitoefent (rechtspersoon), dan mag de totale overheidssteun waar u recht op heeft (premies, subsidies, enz.) niet meer bedragen dan € 200.000 per onderneming gedurende 3 boekjaren. Als u een dienst van algemeen economisch belang (DAEB) levert, wordt dit plafond verhoogd tot € 500.000. Om alle ontvangen steun aan te geven, verzoeken wij u het desbetreffende punt in te vullen in het elektronische loket IRISbox.

De som van de verkregen steunmaatregelen voor dezelfde werken in eenzelfde gebouw mag nooit meer bedragen dan 100% van het bedrag van de werken of investeringen, ongeacht de aard van de aanvrager.

Wanneer moet ik de aanvraag indienen?

U moet uw aanvraag voor RENOLUTION-premies indienen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, uiterlijk 12 maanden na de datum van de eindfactuur. Een eindfactuur is de laatste factuur met de afrekening van de in aanmerking komende werkzaamheden of studies die door de onderneming zijn uitgevoerd. Een creditnota, een voortgangs- of tussentijdse factuur, een voortgangsverslag of een proces-verbaal van oplevering worden niet beschouwd als een saldofactuur en kunnen deze niet vervangen. De datum van de eindfactuur moet liggen tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022.

Indien u voor uw renovatiewerf een beroep hebt gedaan op verschillende ondernemingen, kunt u de premieaanvragen afzonderlijk indienen, afhankelijk van de afgifte van de eindfactuur voor elke onderneming. De termijn van 12 maanden blijft geldig.

Welke documenten moeten bij de aanvraag worden ingediend?

 • Attest van de aannemer - Algemene informatie
 • Attest van de aannemer – Technisch luik: Tubering collectieve schoorsteen
 • Een kopie van alle gedetailleerde facturen op naam van degene die de premie aanvraagt en die betrekking hebben tot de verleende diensten. Deze facturen moeten ten minste het volgende omvatten:
  • het adres van de werf;
  • de datum van de factuur;
  • de datum van de levering of de prestatie;
  • het factuurnummer;
  • de naam van de aannemer of de maatschappelijke naam van zijn bedrijf, evenals de vorm ervan, zijn btw- en ondernemingsnummer, zijn rekeningnummer, zijn adres;
  • de nauwkeurige beschrijving (hoeveelheid en soort) van de benodigdheden, van de geleverde goederen of van de gepresteerde diensten: het soort materiaal dat voor de tubering of de bekleding wordt gebruikt en de lengte van de tubering;
  • de eenheidsprijs exclusief btw in euro, evenals de eventuele kortingen voor contante betaling, reducties, prijsverminderingen, restituties en de transportkosten;
  • het btw-tarief, toegepast op elke maatstaf van heffing, het verschuldigde btw-bedrag en de totaalprijs.
 • Een kopie van de betalingsbewijzen van de facturen:
  • Voor projecten met een bedrag van < € 3.000: een kopie van het (de) bankafschrift(en) of een factuur met de vermelding "voor ontvangst", de datum en de handtekening van de schuldeiser;
  • Voor projecten met een bedrag van ≥ € 3.000: enkel een kopie van het (de) bankafschrift(en).
 • Bijkomende documenten die bijgevoegd moeten worden:
  • Wenst u in aanmerking te komen voor de inkomenscategorieën II of III, voeg dan de documenten toe die nodig zijn voor de berekening van de categorie, zoals vermeld op de toelichtende pagina.
  • Indien u deze premie combineert met een andere RENOLUTION-premie, kan u bovendien gevraagd worden om bijkomende documenten voor te leggen wanneer u uw aanvraag indient via het elektronische loket Irisbox (bv. eigendomsbewijs van het betrokken onroerend goed, uittreksel van de kadastrale matrix, enz.).

In geval van tegenstrijdigheid tussen de technische gegevens vermeld op het attest van de werken en de gedetailleerde factuur, neemt de Administratie de op de gedetailleerde factuur vermelde elementen in aanmerking, zonder aanvullende documenten te vragen. Indien de technische specificaties (vb.: de betrokken oppervlakte) niet op de factuur zijn vermeld, zal de Administratie rekening houden met de elementen die op het attest zijn vermeld.

Waar moet ik de aanvraag indienen?

 1. Maak eerst een schatting van het bedrag van de premie op IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 2. Laat de onderneming die de werken uitvoert de attesten van de aannemer invullen;
 3. Dien uw aanvraag in via IRISbox en voeg de vereiste documenten toe. Let op: alle aanvragen moeten elektronisch worden ingediend.

Wat is de behandelingstermijn van uw aanvraag?

Zodra uw bestand verstuurd is naar de Administratie, ontvangt u een bevestiging met het nummer van uw RENOLUTION-premiedossier. Dit nummer zal van pas komen bij elk toekomstig contact met de Administratie.

Binnen 90 dagen na het indienen van uw aanvraag neemt de Administratie een besluit over uw aanvraag: akkoord, weigering of onvolledig. Zij kan u vragen naar ontbrekende documenten en u krijgt een termijn van 90 dagen om deze documenten in te dienen. De mogelijkheid om premies te verkrijgen is onderworpen aan strikte voorwaarden die in acht moeten worden genomen, ongeacht de procedure. Als u geen document indient of dat niet doet binnen de vooropgestelde termijn, wordt uw aanvraag als onontvankelijk beschouwd en wordt uw dossier gesloten. U kunt wel 30 dagen extra krijgen als u dit aanvraagt binnen de oorspronkelijke periode van 90 dagen.

Welke controles kan de Administratie uitvoeren?

Indien er twijfel bestaat over of de werkzaamheden in aanmerking komen of niet, kan de Administratie u vragen aanvullende documenten te verstrekken die niet zijn opgenomen in de bijlagen die bij de aanvraag moeten worden gevoegd. De Administratie kan ook een bezoek brengen ter plaatse om na te gaan of de aanvraag overeenstemt met de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Bij de analyse van uw aanvraag kan de Administratie advies inwinnen en uw dossier voorleggen aan een daartoe bijeengeroepen technisch comité.

Het kadastraal inkomen wordt opnieuw gewaardeerd wanneer de verbouwingen resulteren in veranderingen aan de woonoppervlakte en/of de buitenste schil van het gebouw (bv. toevoeging van een veranda of verbouwing van een zolder tot bewoonbare ruimte); of wanneer er sprake is van een significante verbetering van het comfort van het onroerend goed (bv. installatie van een badkamer of centrale verwarming). Overeenkomstig omzendbrief nr. 3/2010 geven werken die zich beperken tot energiebesparende investeringen geen aanleiding tot een herwaardering van het kadastraal inkomen.

De Administratie die verantwoordelijk is voor de RENOLUTION-premies geeft geen informatie door aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (FOD Financiën), het is aan de belastingplichtige om spontaan aangifte te doen. In het geval van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning is het de taak van de gemeente om de FOD Financiën op de hoogte te brengen.

De informatie op deze pagina bevat de administratieve en technische voorwaarden voor het verkrijgen van RENOLUTION-premies. Ze worden niet enkel bij wijze van voorbeeld gegeven. Wettelijke bronnen:

Te volgen stappen
 1. Lees de voorwaarden op deze pagina
 2. Schat het bedrag van de premie in via IRISbox
 3. Vul de nodige formulieren in
 4. Dien uw aanvraag in via IRISbox
Advies
Voor particulieren:
1810 | +32 (0)2 219 40 60
Voor professionals:
Toegang Internet, printer, scanner…:
Deze premie wordt u aangeboden door