J4 - Verwarming: Verwarming met warmtepomp

Een warmtepomp is een toestel dat warmte uit de omgeving haalt (lucht, bodem, water) en overbrengt naar het gebouw voor de verwarming van het gebouw en eventueel ook voor de verwarming van het sanitaire water. Het installeren van een warmtepomp is ook een manier om uw energiefactuur te verlagen, en een opportuniteit om de overstap naar hernieuwbare energie te maken.

Om het meeste uit uw installatie te halen, raden we aan om het gebouw van tevoren te isoleren. Een warmtepomp installeren in een goed geïsoleerd gebouw zorgt ervoor dat het systeem optimaal werkt, zodat je optimaal kunt profiteren van de prestaties en voordelen van de warmtepomp.

Deze premie is voor iedereen beschikbaar, of u een particulier (natuurlijke persoon) of een professional (rechtspersoon) bent. De factuur van de onderneming of aannemer die de werkzaamheden heeft uitgevoerd moet wel geadresseerd worden aan de persoon die de premie aanvraagt.

De premie kan worden aangevraagd voor werken in gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde dat ze ten minste 10 jaar vóór de indiening van de premie-aanvraag werden gebouwd.

Opgelet: indien voor de werkzaamheden een bouwvergunning vereist is, kan geen premie worden toegekend voor een nieuwe eenheid, zelfs niet als het hoofdgebouw meer dan 10 jaar oud is.

Voor de premie Verwarming met warmtepomp verschilt het bedrag van de premie naargelang van het type gebouw waarin het verwarmingsysteem zich bevindt.

Voor residentiële gebouwen varieert het premiebedrag volgens uw inkomenscategorie. Er zijn drie categorieën: categorie I (standaardcategorie), categorie II (gemiddelde inkomens) en categorie III (lage inkomens). Bekijk tot welke categorie u behoort. Bovendien wordt de premie berekend per afzonderlijke wooneenheid (eengezinswoning of appartement in een appartementsgebouw).

Voor een Warmtepomp lucht/water :

 • Categorie I : 4.500 € per individuele wooneenheid
 • Categorie II : 4.750 € per individuele wooneenheid
 • Categorie III : 5.000 € per individuele wooneenheid

Voor een warmtepomp water/water of bodem/water :

 • Categorie I : 5.800 per individuele wooneenheid
 • Categorie II : 6.150 € per individuele wooneenheid
 • Categorie III : 6.500 per individuele wooneenheid

Voor een niet-residentieel gebouw wordt het toegekende bedrag berekend op basis van de in aanmerking komende kosten van de factuur en komt het overeen met 35% van het bedrag.

Profiteer van de bonussen !

De Bonus beëindiging stookolie en kolen wordt toegekend wanneer een oude oliegestookte verwarmingsketel of een met olie of steenkool gestookte kachel wordt verwijderd. Deze bonus is alleen beschikbaar voor verenigingen van mede-eigenaren. Het premiebedrag wordt dan verhoogd met € 300/verwarmingsketel op stookolie of € 600/kachel op stookolie of steenkool voor aanvragers van categorie I, met € 350/verwarmingsketel op stookolie of € 700/kachel op stookolie of steenkool voor aanvragers van categorie II, en met € 500/verwarmingsketel op stookolie of € 1000/kachel op stookolie of steenkool voor aanvragers van categorie III.

De Bonus meerdere werken (Z10) wordt toegekend wanneer ten minste 3 van de volgende premies worden aangevraagd en toegekend in dezelfde premie-aanvraag. 

 • E3 - thermische dakisolatie
 • F1 - thermische gevelisolatie,
 • G1 - plaatsing en vervanging van deuren en ramen,
 • G2 - herstelling en aanpassing van ramen, herstelling van deuren,
 • H1 - thermische vloerisolatie,
 • J4 - verwarming met warmtepomp,
 • M1 - ventilatiesysteem C,  
 • M2 - ventilatiesysteem D.

Het bedrag van de hierboven vermelde premies wordt dan verhoogd met 10% voor aanvragers van de categorieën I en II, en met 20% voor aanvragers van categorie III.

De werkzaamheden die voor de premie in aanmerking komen, zijn de plaatsing of vervanging van een warmtepomp die uitsluitend bestemd is voor verwarming of voor verwarming en sanitair warm water. Ook de installatie van een hybride warmtepomp (een combinatie van een warmtepomp en een gascondensatieketel in hetzelfde toestel) komt in aanmerking voor de premie.

Welke factuurposten komen in aanmerking ?

Op de factuur (of facturen) worden de volgende posten in aanmerking genomen om het maximumbedrag van de premie te bepalen (exhaustieve lijst) :

 • De levering, de arbeid en de exclusieve installatie van de warmtepomp, met inbegrip van de demontage en verwijdering van de oude installatie, het boren en graven, de leidingen die nodig zijn om de warmte in de bodem of in het water op te vangen, de aanpassingen aan het hydraulische netwerk of aan de put om de goede werking van de WP te verzekeren.
 • De levering en arbeid in verband met de plaatsing van de regelorganen.
 • De levering en plaatsing van de elektrische doorgangsmeters en warmtemeters.
 • De inrichting van de lokalen waar de installatie wordt ondergebracht.
 • Als u aanspraak maakt op de Bonus beëindiging stookolie en kolen : in het geval van een bestaande stookolie- of kolenkachel, de kosten voor de aanleg van een verwarmingscircuit voor de nieuwe installatie; in het geval van een bestaande stookolieketel, de kosten voor het legen, reinigen van de tank; het verwijderen of inert maken (met schuim of zand) van de tank.

Wat zijn de technische vereisten ?

 1. Voor installaties van minder dan 50 kWth moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd door een RESCert-gecertificeerde installateur voor warmtepompen en, indien van toepassing, voor oppervlaktegeothermie. Voor een lijst van gecertificeerde installateurs kunt u terecht op de RESCert-website www.rescert.be/nl/lists.

Als uw installateur niet RESCert-gecertificeerd is, kunt u de installatie door een RESCert-installateur laten controleren. Deze zal de installatie volledig moeten controleren, waarbij het controleverslag van de installatie wordt ingevuld en ondertekend.

 1. Warmtepompen met een nominaal vermogen van minder dan of  gelijk aan 70 kW (behalve van lage temperatuur warmtepompen) moeten een minimale energie-efficiëntieklasse A+ hebben overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie.

 2. Warmtepompen met een nominaal vermogen van meer dan 70 KW (behalve van lage temperatuur warmtepompen) moeten een seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming hebben van meer dan of gelijk aan 110%, overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 813/2013 van de Commissie.

 3. Warmtepompen met een lage temperatuur (temperatuur van het verwarmingscircuit tussen 35°C en 45°C) moeten een seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming hebben van meer dan of gelijk aan 125%, overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 813/2013 van de Commissie.
   
 4. Als u een lucht/water-warmtepomp plaatst, moet deze een luchtinlaat hebben buiten het beschermde volume of op de lucht die uit de ventilatie wordt afgevoerd.
   
 5. In voorkomend geval zal de installatie voorzien zijn van :
 1. Zijn uitgesloten van de RENOLUTION-premie :
 • warmtepompen die worden gebruikt om het water van een particulier of niet-collectief zwembad te verwarmen ;
 • lucht/lucht warmtepompen.
 1.  Als u een oude oliegestookte verwarmingsketel of een olie- of steenkoolgestookte kachel wegdoet om in aanmerking te komen voor de Bonus beëindiging stookolie en kolen, zijn er bepaalde voorzorgsmaatregelen die u moet nemen, met name als u een stookolietank in huis hebt. U vindt op de website van Leefmilieu Brussel  de wettelijke verplichtingen die moeten worden nageleefd.

U mag de werken niet zelf uitvoeren. Zelfs als u een factuur opstelt, zal deze ongeldig zijn in het kader van uw premie-aanvraag. Alle werken die in aanmerking komen voor een premie moeten volledig worden uitgevoerd door een professionele onderneming (of aannemer) waarmee u een ondernemingsovereenkomst heeft gesloten en die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen  (KBO), btw-plichtig is en beschikt over een gereglementeerde toegang tot het beroep, overeenkomstig met het koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid om zelfstandig activiteiten uit te oefenen in de bouwsector, de elektrotechnische sector en de sector van de algemene aannemingswerken.

Voor hetzelfde werfadres zal elke aanvraag onder het minimumbedrag van € 250 aan RENOLUTION-premies worden geweigerd.

Het bedrag van de premie kan maximaal 90% van het gefactureerde bedrag van de in aanmerking komende werkzaamheden dekken.

 • Het maximumbedrag voor eengezinswoningen, wooneenheden in een gebouw (appartementen) en niet-wooneenheden in een gebouw (bv. winkels, kinderdagverblijven, enz.) bedraagt 50 000 €.
 • Voor niet-residentiële gebouwen (bv. kantoren, scholen, enz.) en de gemeenschappelijke delen van een gebouw (bv. daken, gevels van een flatgebouw, enz.) bedraagt het toegekende bedrag maximaal 200 000 €.

Zodra dit maximum is bereikt, kan er geen premie meer worden toegekend gedurende een periode van 10 jaar na het besluit tot uitbetaling van de laatste premie-aanvraag.

Dezelfde premie voor dezelfde werken kan slechts één keer in de 10 jaar worden aangevraagd.

Voor dezelfde installatie (gecombineerde warmtepomp: productie van sanitair warm water en verwarming) kunnen de premies J4 - Verwarming met warmtepomp en J9 - Warmtepompboiler niet gecombineerd worden.

Met de hierboven vermelde uitzonderingen kan de Verwarming met warmtepomp - premie worden gecombineerd met alle andere RENOLUTION-premies, indien u aan de administratieve en technische voorwaarden voldoet.

Voor particulieren (natuurlijke personen) kunnen de RENOLUTION-premies ook worden gecombineerd met om het even welke premie, subsidie of projectoproep.

Zowel voor de OVM's als voor de BGHM die een beheerscontract heeft met een OVM en waarvan de projecten financiering genieten van Beliris of van de Klimaatenveloppe, kunnen geen RENOLUTION-premies worden toegekend.

Voor bedrijven kunnen de RENOLUTION-premies gecombineerd worden met de belastingaftrek voor energiebesparende investeringen. Let wel, als u een economische activiteit uitoefent (rechtspersoon), dan mag de totale overheidssteun waar u recht op heeft (premies, subsidies, enz.) niet meer bedragen dan € 300.000 per onderneming gedurende 3 boekjaren. Als u een dienst van algemeen economisch belang (DAEB) levert, wordt dit plafond verhoogd tot € 750.000. Om alle ontvangen steun aan te geven, verzoeken wij u het desbetreffende punt in te vullen in het elektronische loket IRISbox. 

De som van de verkregen steunmaatregelen voor dezelfde werken in eenzelfde gebouw mag nooit meer bedragen dan 100% van het bedrag van de werken of investeringen, ongeacht de aard van de aanvrager.

Wanneer moet ik de aanvraag indienen ?

U moet uw aanvraag voor RENOLUTION-premies indienen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, uiterlijk 12 maanden na de datum van de eindfactuur. Een eindfactuur is de laatste factuur met de afrekening van de in aanmerking komende werkzaamheden of studies die door de onderneming zijn uitgevoerd. Een creditnota, een voortgangs- of tussentijdse factuur, een voortgangsverslag of een proces-verbaal van oplevering worden niet beschouwd als een saldofactuur en kunnen deze niet vervangen. 

Indien u voor uw renovatiewerf een beroep hebt gedaan op verschillende ondernemingen, kunt u de premieaanvragen afzonderlijk indienen, afhankelijk van de afgifte van de eindfactuur voor elke onderneming. De termijn van 12 maanden blijft geldig.

Welke documenten moeten bij de aanvraag worden ingediend ?

 • Attest van de aannemer - Algemene informatie.
 • Attest van de aannemer – Technisch luik: Verwarming met warmtepomp.
 • Indien de installateur geen RESCert-installateur is: het controlerapport  opgemaakt door een RESCert erkend installateur die verklaart dat de installatie conform is.
 • In het geval van een Bonus beëindiging stookolie en kolen :
  • indien de bonus betrekking heeft op de vervanging van een stookolie- of kolenkachel: een foto van de kachel op het moment dat deze buiten werking is gesteld ;
  • indien de bonus betrekking heeft op de vervanging van een oliegestookte ketel: een certificaat van verwijdering van de tank of de inertmaking ervan.
 • Een kopie van alle gedetailleerde facturen op naam van degene die de premie aanvraagt en die betrekking hebben tot de verleende diensten. Deze facturen moeten ten minste het volgende omvatten :
  • het adres van de werf ;
  • de datum van de factuur ;
  • de datum van de levering of de prestatie ;
  • het factuurnummer ;
  • de naam van de aannemer of de maatschappelijke naam van zijn bedrijf, evenals de vorm ervan, zijn btw- en ondernemingsnummer, zijn rekeningnummer, zijn adres ;
  • de nauwkeurige beschrijving (hoeveelheid en soort) van de benodigdheden, van de geleverde goederen of van de gepresteerde diensten : het merk, het model, het serienummer en het vermogen van de installatie; het RESCert-nummer van de installateur; in het geval van de Bonus beëindiging stookolie en kolen: indien oude stookolie- of kolenkachel, de vermelding van de installatie van een verwarmingscircuit ; indien oude stookolieketel, de posten voor het ledigen, reinigen en verwijderen of inert maken van de tank ;
  • de eenheidsprijs exclusief btw in euro, evenals de eventuele kortingen voor contante betaling, reducties, prijsverminderingen, restituties en de transportkosten ;
  • het btw-tarief, toegepast op elke maatstaf van heffing, het verschuldigde btw-bedrag en de totaalprijs.
 • Een kopie van de betalingsbewijzen van de facturen :
  • Voor projecten met een bedrag van < € 3.000 : een kopie van het (de) bankafschrift(en) of een factuur met de vermelding "voor ontvangst", de datum en de handtekening van de schuldeiser ;
  • Voor projecten met een bedrag van ≥ € 3.000 : enkel een kopie van het (de) bankafschrift(en).
 • Bijkomende documenten die bijgevoegd moeten worden :
  • Wenst u in aanmerking te komen voor de inkomenscategorieën II of III, voeg dan de documenten toe die nodig zijn voor de berekening van de categorie, zoals vermeld op de toelichtende pagina ;
  • Indien u deze premie combineert met een andere RENOLUTION-premie, kan u bovendien gevraagd worden om bijkomende documenten voor te leggen wanneer u uw aanvraag indient via het elektronische loket Irisbox (bv. eigendomsbewijs van het betrokken onroerend goed, uittreksel van de kadastrale matrix, enz.).

In geval van tegenstrijdigheid tussen de technische gegevens vermeld op het attest van de werken en de gedetailleerde factuur, neemt de Administratie de op de gedetailleerde factuur vermelde elementen in aanmerking, zonder aanvullende documenten te vragen. Indien de technische specificaties (vb.: de betrokken oppervlakte) niet op de factuur zijn vermeld, zal de Administratie rekening houden met de elementen die op het attest zijn vermeld.

Waar moet ik de aanvraag indienen ?

 1. Maak eerst een schatting van het bedrag van de premie op IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 2. Laat de onderneming die de werken uitvoert de attesten van de aannemer invullen.
 3. Dien uw aanvraag in via IRISbox en voeg de vereiste documenten toe. Let op: alle aanvragen moeten elektronisch worden ingediend.

N.B. Als u uw premieaanvraag niet in één keer kunt voltooien, kunt u met IRISbox uw aanvraag in elk stadium opslaan zodat u er later naar kunt terugkeren. U hoeft dus niet opnieuw een nieuwe premieaanvraag in te dienen om uw dossier af te ronden.

Wat is de behandelingstermijn van uw aanvraag ?

Zodra uw bestand verstuurd is naar de Administratie, ontvangt u een bevestiging met het nummer van uw RENOLUTION-premiedossier. Dit nummer zal van pas komen bij elk toekomstig contact met de Administratie.

Binnen de 90 dagen na het indienen van uw aanvraag neemt de Administratie een beslissing over uw aanvraag (akkoord, weigering  of onvolledig) met het detail van de gevraagde posten. Deze beslissing zal u via IRISbox overgemaakt worden.

Als u uw e-mailadres hebt opgegeven in uw premieaanvraag op IRISbox, ontvangt u ook een e-mailbericht (van het adres noreply-irisbox@paradigm.brussels) telkens uw aanvraad wordt verwerkt. In deze kennisgeving wordt u uitgenodigd om de voortgang van uw aanvraag op IRISbox te volgen.

De Administratie kan u vragen naar ontbrekende documenten en u krijgt een termijn van 90 dagen om deze documenten in te dienen. De mogelijkheid om premies te verkrijgen is onderworpen aan strikte voorwaarden die in acht moeten worden genomen, ongeacht de procedure. Als u geen document indient of dat niet doet binnen de vooropgestelde termijn, wordt uw aanvraag als onontvankelijk beschouwd en wordt uw dossier gesloten. U kunt wel 30 dagen extra krijgen als u dit aanvraagt binnen de oorspronkelijke periode van 90 dagen.

Indien uw aanvraag meerdere posten omvat, ontvangt u voor elke verwerkte post een bericht op IRISbox met de details van de berekening. Het geheel van de bedragen zal aan u terugbetaald worden zodra het dossier is afgesloten.

In geval u een klacht wilt indienen aangaande uw aanvraag, krijgt u een termijn van 60 dagen vanaf de verzenddatum van de definitieve beslissing over uw premieaanvraag.

Welke controles kan de Administratie uitvoeren ?

Indien er twijfel bestaat over of de werkzaamheden in aanmerking komen of niet, kan de Administratie u vragen aanvullende documenten te verstrekken die niet zijn opgenomen in de bijlagen die bij de aanvraag moeten worden gevoegd. De Administratie kan ook een bezoek brengen ter plaatse om na te gaan of de aanvraag overeenstemt met de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Bij de analyse van uw aanvraag kan de Administratie advies inwinnen en uw dossier voorleggen aan een daartoe bijeengeroepen technisch comité.

Het kadastraal inkomen wordt opnieuw gewaardeerd wanneer de verbouwingen resulteren in veranderingen aan de woonoppervlakte en/of de buitenste schil van het gebouw (bv. toevoeging van een veranda of verbouwing van een zolder tot bewoonbare ruimte); of wanneer er sprake is van een significante verbetering van het comfort van het onroerend goed (bv. installatie van een badkamer of centrale verwarming). Overeenkomstig omzendbrief nr. 3/2010 geven werken die zich beperken tot energiebesparende investeringen geen aanleiding tot een herwaardering van het kadastraal inkomen.

De Administratie die verantwoordelijk is voor de RENOLUTION-premies geeft geen informatie door aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (FOD Financiën), het is aan de belastingplichtige om spontaan aangifte te doen. In het geval van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning is het de taak van de gemeente om de FOD Financiën op de hoogte te brengen.

 1. Lees de voorwaarden op deze pagina
 2. Schat het bedrag van de premie in via IRISbox
 3. Vul de nodige formulieren in
 4. Dien uw aanvraag in via IRISbox

Uw RENOLUTION-premie inschatten of indienen op IRISbox

Gebruiksaanwijzing IRISbox

 

Attesten in te vullen en bewijsstukken in te dienen

Om een premie te verkrijgen, moet u op IRISbox enkele documenten uploaden, met name attesten ingevuld door uw aannemer en een reeks bewijsstukken. Zie de volledige lijst in het hoofdstuk "Hoe kunt u RENOLUTION-premies aanvragen?" op deze pagina.

Advies
Voor particulieren:
1810 | +32 (0)2 219 40 60
Voor professionals:
Toegang Internet, printer, scanner…:
Deze premie wordt u aangeboden door