J8 - Verwarming: Zonneboiler

Sanitair water verwarmen met behulp van de zon is mogelijk, zelfs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de zon is voldoende aanwezig en er is een groot dakoppervlak beschikbaar. Met thermische zonnepanelen kunt u 60% van uw jaarlijkse behoefte aan sanitair warm water dekken. De RENOLUTION-premie ondersteunt deze technologie.

Deze premie is voor iedereen beschikbaar, of u een particulier (natuurlijke persoon) of een professional (rechtspersoon) bent. De factuur van de onderneming of aannemer die de werkzaamheden heeft uitgevoerd moet wel geadresseerd worden aan de persoon die de premie aanvraagt.

De premie kan worden aangevraagd voor werken in gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde dat ze ten minste 10 jaar vóór de indiening van de premie-aanvraag werden gebouwd.

Opgelet : indien voor de werkzaamheden een bouwvergunning vereist is, kan geen premie worden toegekend voor een nieuwe eenheid, zelfs niet als het hoofdgebouw meer dan 10 jaar oud is.

Het premiebedrag varieert volgens uw inkomenscategorie. Er zijn drie categorieën: categorie I (standaardcategorie), categorie II (gemiddelde inkomens) en categorie III (lage inkomens). Bekijk tot welke categorie u behoort. Bovendien wordt de premie berekend per individuele wooneenheid (eengezinswoning of appartement in een flatgebouw) of per installatie (niet-residentieel).

 • Categorie I : 2.500 € per individuele wooneenheid of installatie
 • Categorie II : 3.000 € per individuele wooneenheid of installatie
 • Categorie III : 3.500 € per individuele wooneenheid of installatie

De werkzaamheden die voor de premie in aanmerking komen, zijn de installatie van een systeem voor de productie van sanitair warm water die een optisch oppervlak van minimaal 2m² thermische zonnepanelen en een tank voor sanitair warm water moet omvatten.

Welke factuurposten komen in aanmerking ?

Op de factuur (of facturen) worden de volgende posten in aanmerking genomen om het maximumbedrag van de premie te bepalen (exhaustieve lijst) :

 • De levering, de arbeid en de installatie van de zonneboiler, met inbegrip van: de demontage en verwijdering van de oude installatie; de boiler; de verbindingsbuizen naar de panelen en andere warmteopwekkende apparatuur; de zonnecollectoren.
 • De levering en de arbeid voor het plaatsen van de reguleringsorganen.
 • De levering en de installatie van een warmtemeter.
 • De inrichting van lokalen om de installatie in onder te brengen.

Wat zijn de technische vereisten ?

 1. Voor installaties van minder dan 50 kWth moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd door een RESCert gecertificeerde installateur voor thermische zonne-energie.

Voor een lijst van gecertificeerde installateurs kunt u terecht op de RESCert-website http://www.rescert.be/nl/lists.

Als uw installateur geen RESCert-gecertificeerde installateur is, kunt u de conformiteit van de installatie door een RESCert-installateur laten verifiëren. Deze moet de installatie volledig controleren, het controlerapport van de installatie invullen en ondertekenen.

 1. De collectoren moeten vlakke of buisvormige collectoren zijn en zo dicht mogelijk bij zuid (0°) georiënteerd zijn met een maximale hoek van 90° naar het oosten of westen. Zij moeten voldoen aan de tests van de norm EN-12975 en in overeenstemming zijn met de voorschriften van het label Solar Keymark-collectoren.
 2. Het systeem moet in overeenstemming zijn met de norm EN-12976 (voor in de fabriek geprefabriceerde installaties) en de norm EN-12977 (voor grote op maat geassembleerde installaties).
 3. Het thermisch zonne-energiesystem moet een geïntegreerde warmtemeter bevatten waarmee de hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare energie kan worden bepaald, zowel op een bepaald tijdstip als gedurende de levensduur van de installatie. De meter moet goedgekeurd zijn door de Europese metrologie, m.a.w. in overeenstemming zjin met het koninklijk besluit van 13 juni 2006 betreffende meetinstrumenten. De energiemeter moet de prestaties van het systeem kunnen controleren en eventuele anomalieën kunnen opsporen.
 4. Voor individuele installaties moet bij de dimensionering rekening worden gehouden met een minimale zonnefractie van 60%. De installatie moet de volgende elementen bevatten :
 • een gravimetrische of vortex debietmeter en 2 naaldthermometers voor onmiddellijke visuele controle van de werking van de installatie (doorzichtig glazen gedeelte voor aflezing) ;
 • een energiemeter. Deze laatste en zijn geïntegreerde of op afstand geplaatste elektronica gebruiken ten minste de temperatuursensor bij de uitgang van de zonnecollector en een temperatuursensor bij de uitgang van de boiler. De meter moet enerzijds het momentane vermogen van de installatie en anderzijds de sinds de inbedrijfstelling uit het zonnecircuit opgevangen energie aangeven. De calculator zal rekening moeten houden met het type en de concentratie van het antivriesmiddel en hiervoor moet het mogelijk zijn de parameters ervan te wijzigen ;
 • een sanitaire watermeter op het sanitaire circuit. Deze meter wordt geplaatst aan de ingang van de koudwatertoevoer naar de boiler, waarbij de thermostatische mengklep verplicht blijft ;
 • de temperatuursensor die zich in het onderste deel van de ketel bevindt en die wordt gebruikt voor de regeling van de differentiële zonneregeling, moet idealiter in de warmteoverdrachtvloeistof worden geplaatst, of anders zo dicht mogelijk bij de koudste warmteoverdrachtvloeistof en in ieder geval in het onderste deel van de accumulator.
 1. De tank voor sanitair warm water moet van de energie-efficiëntieklasse A zijn overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 812/2013 van de Commissie.
 2. De installateur moet een werkingsgarantie van minstens 2 jaar geven.
  Deze garantie moet worden aangevuld met een "gegarandeerd zonneresultaat" (GZR) wanneer de omvang van de zonne-installatie meer dan 50 m2 bedraagt.
 3. Installaties die uitsluitend worden gebruikt om het water van een privé-zwembad of een niet-collectief zwembad te verwarmen, komen niet in aanmerking voor de RENOLUTION-premie.

U mag de werken niet zelf uitvoeren. Zelfs als u een factuur opstelt, zal deze ongeldig zijn in het kader van uw premie-aanvraag. Alle werken die in aanmerking komen voor een premie moeten volledig worden uitgevoerd door een professionele onderneming (of aannemer) waarmee u een ondernemingsovereenkomst heeft gesloten en die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), btw-plichtig is en beschikt over een gereglementeerde toegang tot het beroep, overeenkomstig met het koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid om zelfstandig activiteiten uit te oefenen in de bouwsector, de elektrotechnische sector en de sector van de algemene aannemingswerken.

 

Voor hetzelfde werfadres zal elke aanvraag onder het minimumbedrag van € 250 aan RENOLUTION-premies worden geweigerd.

Het bedrag van de premie kan maximaal 90% van het gefactureerde bedrag van de in aanmerking komende werkzaamheden dekken.

 • Het maximumbedrag voor eengezinswoningen, wooneenheden in een gebouw (appartementen) en niet-wooneenheden in een gebouw (bv. winkels, kinderdagverblijven, enz.) bedraagt 50 000 €.
 • Voor niet-residentiële gebouwen (bv. kantoren, scholen, enz.) en de gemeenschappelijke delen van een gebouw (bv. daken, gevels van een flatgebouw, enz.) bedraagt het toegekende bedrag maximaal 200 000 €.

Zodra dit maximum is bereikt, kan er geen premie meer worden toegekend gedurende een periode van 10 jaar na het besluit tot uitbetaling van de laatste premie-aanvraag.

Dezelfde premie voor dezelfde werken kan slechts één keer in de 10 jaar worden aangevraagd.

Tenzij anders vermeld op de pagina van de betreffende premie, kunnen alle RENOLUTION-premies gecombineerd worden indien u aan de administratieve en technische voorwaarden voldoet.

Voor particulieren (natuurlijke personen) kunnen de RENOLUTION-premies ook worden gecombineerd met om het even welke premie, subsidie of projectoproep.

Zowel voor de OVM's als voor de BGHM die een beheerscontract heeft met een OVM en waarvan de projecten financiering genieten van Beliris of van de Klimaatenveloppe, kunnen geen RENOLUTION-premies worden toegekend.

Voor bedrijven kunnen de RENOLUTION-premies gecombineerd worden met de belastingaftrek voor energiebesparende investeringen. Let wel, als u een economische activiteit uitoefent (rechtspersoon), dan mag de totale overheidssteun waar u recht op heeft (premies, subsidies, enz.) niet meer bedragen dan € 200.000 per onderneming gedurende 3 boekjaren. Als u een dienst van algemeen economisch belang (DAEB) levert, wordt dit plafond verhoogd tot € 500.000. Om alle ontvangen steun aan te geven, verzoeken wij u het desbetreffende punt in te vullen in het elektronische loket IRISbox. 

De som van de verkregen steunmaatregelen voor dezelfde werken in eenzelfde gebouw mag nooit meer bedragen dan 100% van het bedrag van de werken of investeringen, ongeacht de aard van de aanvrager.

Wanneer moet ik de aanvraag indienen ?

U moet uw aanvraag voor RENOLUTION-premies indienen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, uiterlijk 12 maanden na de datum van de eindfactuur. Een eindfactuur is de laatste factuur met de afrekening van de in aanmerking komende werkzaamheden of studies die door de onderneming zijn uitgevoerd. Een creditnota, een voortgangs- of tussentijdse factuur, een voortgangsverslag of een proces-verbaal van oplevering worden niet beschouwd als een saldofactuur en kunnen deze niet vervangen. 

Indien u voor uw renovatie een beroep hebt gedaan op verschillende ondernemingen, kunt u de premieaanvragen afzonderlijk indienen, afhankelijk van de afgifte van de eindfactuur voor elke onderneming. De termijn van 12 maanden blijft geldig.

Welke documenten moeten bij de aanvraag worden ingediend ?

 • Attest van de aannemer - Algemene informatie.
 • Attest van de aannemer – Technisch luik: Zonneboiler.
 • Indien de aannemer geen door RESCert gecertificeerde installateur is: het door een door RESCert gecertificeerde installateur ingevulde en ondertekende controlerapport, waarin wordt verklaard dat de installatie conform is.
 • Een kopie van alle gedetailleerde facturen op naam van degene die de premie aanvraagt en die betrekking hebben tot de verleende diensten. Deze facturen moeten ten minste het volgende omvatten :
  • het adres van de werf ;
  • de datum van de factuur ;
  • de datum van de levering of de prestatie ;
  • het factuurnummer ;
  • de naam van de aannemer of de maatschappelijke naam van zijn bedrijf, evenals de vorm ervan, zijn btw- en ondernemingsnummer, zijn rekeningnummer, zijn adres ;
  • de nauwkeurige beschrijving (hoeveelheid en soort) van de benodigdheden, van de geleverde goederen of van de gepresteerde diensten : het merk, het model en de technische kenmerken van de opslaginstallatie en de accessoires ervan; het vermogen van de installatie; de technische kenmerken van de zonnecollectoren en de accessoires ervan; de warmtemeter; de reguleringsorganen ; het RESCert-nummer van de installateur ;
  • de eenheidsprijs exclusief btw in euro, evenals de eventuele kortingen voor contante betaling, reducties, prijsverminderingen, restituties en de transportkosten ;
  • het btw-tarief, toegepast op elke maatstaf van heffing, het verschuldigde btw-bedrag en de totaalprijs.
 • Een kopie van de betalingsbewijzen van de facturen :
  • voor projecten met een bedrag van < € 3.000 : een kopie van het (de) bankafschrift(en) of een factuur met de vermelding "voor ontvangst", de datum en de handtekening van de schuldeiser ;
  • voor projecten met een bedrag van ≥ € 3.000 : enkel een kopie van het (de) bankafschrift(en).
 • Bijkomende documenten die bijgevoegd moeten worden :
  • wenst u in aanmerking te komen voor de inkomenscategorieën II of III, voeg dan de documenten toe die nodig zijn voor de berekening van de categorie, zoals vermeld op de toelichtende pagina ;
  • indien u deze premie combineert met een andere RENOLUTION-premie, kan u bovendien gevraagd worden om bijkomende documenten voor te leggen wanneer u uw aanvraag indient via het elektronische loket Irisbox (bv. eigendomsbewijs van het betrokken onroerend goed, uittreksel van de kadastrale matrix, enz.).

In geval van tegenstrijdigheid tussen de technische gegevens vermeld op het attest van de werken en de gedetailleerde factuur, neemt de Administratie de op de gedetailleerde factuur vermelde elementen in aanmerking, zonder aanvullende documenten te vragen. Indien de technische specificaties (vb. : de betrokken oppervlakte) niet op de factuur zijn vermeld, zal de Administratie rekening houden met de elementen die op het attest zijn vermeld.

Waar moet ik de aanvraag indienen ?

 1. Maak eerst een schatting van het bedrag van de premie op IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 2. Laat de onderneming die de werken uitvoert de attesten van de aannemer invullen.
 3. Dien uw aanvraag in via IRISbox en voeg de vereiste documenten toe. Let op : alle aanvragen moeten elektronisch worden ingediend.

N.B. Als u uw premieaanvraag niet in één keer kunt voltooien, kunt u met IRISbox uw aanvraag in elk stadium opslaan zodat u er later naar kunt terugkeren. U hoeft dus niet opnieuw een nieuwe premieaanvraag in te dienen om uw dossier af te ronden.

Wat is de behandelingstermijn van uw aanvraag ?

Zodra uw bestand verstuurd is naar de Administratie, ontvangt u een bevestiging met het nummer van uw RENOLUTION-premiedossier. Dit nummer zal van pas komen bij elk toekomstig contact met de Administratie.

Binnen de 90 dagen na het indienen van uw aanvraag neemt de Administratie een beslissing over uw aanvraag (akkoord, weigering  of onvolledig) met het detail van de gevraagde posten. Deze beslissing zal u via IRISbox overgemaakt worden.

Als u uw e-mailadres hebt opgegeven in uw premieaanvraag op IRISbox, ontvangt u ook een e-mailbericht (van het adres noreply-irisbox@paradigm.brussels) telkens uw aanvraad wordt verwerkt. In deze kennisgeving wordt u uitgenodigd om de voortgang van uw aanvraag op IRISbox te volgen.

De Administratie kan u vragen naar ontbrekende documenten en u krijgt een termijn van 90 dagen om deze documenten in te dienen. De mogelijkheid om premies te verkrijgen is onderworpen aan strikte voorwaarden die in acht moeten worden genomen, ongeacht de procedure. Als u geen document indient of dat niet doet binnen de vooropgestelde termijn, wordt uw aanvraag als onontvankelijk beschouwd en wordt uw dossier gesloten. U kunt wel 30 dagen extra krijgen als u dit aanvraagt binnen de oorspronkelijke periode van 90 dagen.

Indien uw aanvraag meerdere posten omvat, ontvangt u voor elke verwerkte post een bericht op IRISbox met de details van de berekening. Het geheel van de bedragen zal aan u terugbetaald worden zodra het dossier is afgesloten.

In geval u een klacht wilt indienen aangaande uw aanvraag, krijgt u een termijn van 60 dagen vanaf de verzenddatum van de definitieve beslissing over uw premieaanvraag.

Welke controles kan de Administratie uitvoeren ?

Indien er twijfel bestaat over of de werkzaamheden in aanmerking komen of niet, kan de Administratie u vragen aanvullende documenten te verstrekken die niet zijn opgenomen in de bijlagen die bij de aanvraag moeten worden gevoegd. De Administratie kan ook een bezoek brengen ter plaatse om na te gaan of de aanvraag overeenstemt met de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Bij de analyse van uw aanvraag kan de Administratie advies inwinnen en uw dossier voorleggen aan een daartoe bijeengeroepen technisch comité.

Het kadastraal inkomen wordt opnieuw gewaardeerd wanneer de verbouwingen resulteren in veranderingen aan de woonoppervlakte en/of de buitenste schil van het gebouw (bv. toevoeging van een veranda of verbouwing van een zolder tot bewoonbare ruimte); of wanneer er sprake is van een significante verbetering van het comfort van het onroerend goed (bv. installatie van een badkamer of centrale verwarming). Overeenkomstig omzendbrief nr. 3/2010 geven werken die zich beperken tot energiebesparende investeringen geen aanleiding tot een herwaardering van het kadastraal inkomen.

De Administratie die verantwoordelijk is voor de RENOLUTION-premies geeft geen informatie door aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (FOD Financiën), het is aan de belastingplichtige om spontaan aangifte te doen. In het geval van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning is het de taak van de gemeente om de FOD Financiën op de hoogte te brengen.

 1. Lees de voorwaarden op deze pagina
 2. Schat het bedrag van de premie in via IRISbox
 3. Vul de nodige formulieren in
 4. Dien uw aanvraag in via IRISbox

Uw RENOLUTION-premie inschatten of indienen op IRISbox

Gebruiksaanwijzing IRISbox

 

Attesten in te vullen en bewijsstukken in te dienen

Om een premie te verkrijgen, moet u op IRISbox enkele documenten uploaden, met name attesten ingevuld door uw aannemer en een reeks bewijsstukken. Zie de volledige lijst in het hoofdstuk "Hoe kunt u RENOLUTION-premies aanvragen?" op deze pagina.

Advies
Voor particulieren:
1810 | +32 (0)2 219 40 60
Pour les professionnels:
Toegang Internet, printer, scanner…:
Deze premie wordt u aangeboden door