Publieke gebouwen: RenoClick-premie

De RenoClick-premie is een door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorgestelde en door de Europese Unie - NextGenerationEU - gefinancierde financiële steun om overheidsinstanties te helpen hun gebouwen op ambitieuze wijze te renoveren, zodat hun gebouwenbestand in 2040 koolstofneutraal zal zijn. De RenoClick-premie is niet van toepassing op nieuwe gebouwen op grond van de EPB-regeling.

Het is de bedoeling om in de eerste plaats projecten te ondersteunen die aanzienlijke energiebesparingen en verbeteringen van de energie-efficiëntie van gebouwen kunnen opleveren. De premie zal worden toegekend aan de meest ambitieuze projecten. Leefmilieu Brussel zal de winnende projecten ten minste eenmaal per jaar en ten laatste in september selecteren na een evaluatie.

De RenoClick-premie kan worden gecombineerd met de RENOLUTION-premies en de RENOLAB.B-pojectoproep, zolang zij niet dezelfde werkpunten betreffen.

U kunt een premie aanvragen als u zowel:

 • bent een lokale, regionale ofgemeenschapsoverheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • en beschikt over een bankrekening in België waarop de premie kan worden gestort.

U kunt een premie aanvragen voor uw gebouw, als u zowel:

 • contact hebt opgenomen met Sibelga (renoclick@sibelga.be) alvorens het RenoClick-premieformulier in te dienen en Sibelga bevestigd heeft dat het gebouw in aanmerking komt voor het RenoClick-programma.
   
 • Uw renovatieproject betreft tegelijk:
  • Een gebouw waarvan u de eigenaar bent, waarop u een zakelijk recht heeft.
  • Een gebouw waarvan de functie gelijkgesteld is met een tertiaire functie zoals scholen, administratieve kantoren, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen, sporthallen, culturele centra, musea, zwembaden, enz. Ziekenhuizen, universiteiten en huisvesting zijn echter uitgesloten.
  • Een gebouw dat gelegen is op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
  • Een gebouw dat minstens 10 jaar geleden gebouwd werd.
  • Een gebouw waarvoor u nog geen RenoClick-belofte van premie heeft gekregen in 2022.
    
 • De factuur van het bedrijf dat de renovatiewerkzaamheden heeft uitgevoerd, staat op naam van de overheidsinstelling.

De verschillende in aanmerking komende werkzaamheden zijn:

Nr. Werken Overzicht van in aanmerking komende posten Bedrag
1 Monitoring Alle soorten meters, maar alleen als de meter fysiek is en indien geassocieerd met NRClick Scan 80%; Max. € 1000/telling
2 Gevelisolatie van buitenaf Berekend per m² isolatie, op de kosten van het complex inclusief afwerking en inclusief verwijderen/opnieuw installeren indien van toepassing 80%; Max. € 350/m² isolatie
3 Gevelisolatie van binnenuit Berekend per m² verticale isolatie, op de kosten van het complex inclusief structuur, binnenafwerking en behandeling van koudebruggen, exclusief verf 80%; Max. € 160/m² Per interieur behalve indien Uint=Uext ==> dan €/m² gelijk aan exterieur (=€ 350/m²)
4 Isolatie van plat of hellend dak Berekend voor het complex (isolatie, onderdak, dampscherm, dakbedekking, structuur, aansluitingen op regenpijpen, gootstukken) en binnenafwerking exclusief verf (indien geïsoleerd van binnenuit) 80%; Max. € 350/m² isolatie
5 Isolatie van de zoldervloer Isolatie via de vloer van niet-inrichtbare en niet-geïsoleerde zolders, met inbegrip van een dampscherm, structuur/bekleding en technische vloer 80% ; Max. €200/m² isolatie
6 Vloerisolatie van bovenaf Isolatie (bij voorkeur niet gespoten), inclusief dekvloer of technische vloer, exclusief afwerking 80%; Max. € 150/m² isolatie
7

 

Vloerisolatie van onderuit (kelderplafond of kruipruimte, vloer tussen verwarmde en onverwarmde ruimte)

Isolatie, inclusief verwijderen/opnieuw installeren van de speciale technieken (ST) indien van toepassing (niet in aanmerking genomen indien nieuwe ST) 80%; Max. € 70/m² isolatie
8 Ramen Alle soorten kozijnen (schrijnwerk) tussen de beschermde ruimte en de buitenruimte, met inbegrip van deuren, lichtkoepels, dakvensters, enz. 80%; Max. € 1200/m² Kozijn (of beglazing als het kozijn behouden blijft)
9 Externe zonnewering Jaloezieën en vaste externe elementen, met uitzondering van eventuele regulering 80%; Max. € 250/m² Beglazing
10

 

Ventilatie

Alle elementen vanaf het aanzuig-/uitlaatrooster tot de aanzuig-/uitlaatopeningen, alleen voor systemen met warmteterugwinning (dus geen sanitaire afzuigsystemen, dampkappen, enz.) 80%; Max. € 70/m² Verwarmde oppervlakte
11 Blowerdoortest/ventilatiesysteem liftschacht (Blue Kit)   80%
12 Verwarming en koeling - Productie

Alle elementen in technische lokalen (binnen & buiten) met betrekking tot de (gecentraliseerde) productie, distributie en regeling van warmte of koude, met uitzondering van gas en mazoutketels.

Koeling alleen via omkeerbare warmtepompen indien er reeds zonnewering voorzien is

80%; Max. € 40/m² Verwarmde oppervlakte
Verwarming en koeling - Uitstoot Vloerverwarming, lage temperatuur-radiatoren of (ventilo-)convectoren of actieve plafonds (warm/koud)
13 Groendak of waterbergend dak Het inrichten van een groendak of een waterbergend dak 80%; max. € 60/m² Dakoppervlakte
14 Regenwatertank Levering en installatie van de tank, met inbegrip van de funderingen en het volledige systeem tussen de tankuitlaat en de toestellen

80%

* Voor elke post gelden specifieke technische eisen (zie hieronder).

 

Het bedrag van de premie is gekoppeld en varieert naargelang de uitgevoerde werkzaamheden.

Afhankelijk van het geval wordt het bedrag van de premie berekend: 

 • als percentage van de factuur
 • per oppervlakte (van isolatiemateriaal bijvoorbeeld),
 • op een forfaitaire basis per eenheid.

De toegepaste maximumbedragen en percentages zijn:

 • inclusief btw indien de btw niet aftrekbaar is
 • exclusief btw indien de btw aftrekbaar is (binnen de grenzen van het aftrekbaarheidspercentage).


Eenzelfde aanvrager kan meerdere RenoClick-premies aanvragen. Er kan slechts één RenoClick-premie per gebouw worden aangevraagd. De verschillende hierboven vermelde posten zijn cumuleerbaar.

Een post die in de afgelopen 10 jaar al een premie heeft gekregen, kan niet opnieuw een premie krijgen.

Het minimumbedrag van de RenoClick-premie voor één enkel gebouw is € 50.000. Elke aanvraag voor een lager bedrag zal worden afgewezen.

Gezien de gesloten financieringsenveloppe zullen niet alle projecten noodzakelijkerwijs door de RenoClick-premie kunnen worden gefinancierd.

De projecten zullen worden geselecteerd door Leefmilieu Brussel, op basis van volgende criteria: 

 • Overschrijding van het minimale PEV-criterium.
 • De geleverde energiebesparing in verhouding tot de reële mogelijkheden van het gebouw.
 • Het duurzame karakter van de renovatie (voornamelijk de kwaliteit van de materialen, maar ook andere aspecten van duurzaamheid (biodiversiteit, mobiliteit, circulariteit, enz.).

 

Leefmilieu Brussel zal volgende aspecten beoordelen: 

 • Kwantitatief: de energieprestatie van het gebouw, gebaseerd op het verschil tussen:
  • Het verbruik van het gebouw vóór de renovatie (kWhPE/m2.jaar). Dit betekent het energieverbruik in het gegevensverzamelingsblad van SIBELGA Scanning indien het daar kon vermeld worden (werkelijk verbruik) of dat van de energieboekhouding (genormaliseerd primair energieverbruik voor 2019) of de waarde van het primair energieverbruik uit het EPB-certificaat voor openbare gebouwen of de PLAGE of, indien dit niet beschikbaar of niet aangepast is, een berekening door de EPB-software van de bestaande situatie (geprojecteerde-verslechterde situatie).
  • Het verbruik van het geprojecteerde gebouw na de renovatie (kWhPE/m2.jaar). Dat wil zeggen het verbruik van het gebouw na de werken zoals berekend door de EPB-software (in een volledige methode die toelaat het PEV te bepalen).

 

 • Kwalitatief:
  • In hoeverre is het project afhankelijk van stedenbouwkundige randvoorwaarden (gebouw geclassificeerd als erfgoed, in de inventarisatie van straatfronten, met rooilijnen)?
  • Hoe bevordert het renovatieproject de doelstelling om in 2040 koolstofneutraal te zijn?
  • De milieukwaliteit van de geplande materialen (biogebaseerde materialen/embodied energy/CO2-opslag).
  • De circulaire visie (plaatsingsmodus van de materialen; de aanwezige materialen valoriseren door ze te hergebruiken bij de renovatie zelf of bij andere projecten.
  • De mobiliteit (voetgangers, fietsenstalling, kleedkamers).
  • Water, biodiversiteit en ecosystemen.

 

Leefmilieu Brussel zal de projecten ten minste eenmaal per jaar evalueren.

Een project dat niet geselecteerd is voor de RenoClick-premie kan een aanvraag indienen voor de RENOLUTION-premies of het project kan in een later stadium opnieuw ingediend worden.

De aanvraag kan op elk moment gebeuren. De uiterste datum voor het indienen van een aanvraag voor een premiebelofte 2023 is 15 september 2023.

Om in aanmerking te komen voor de RenoClick-premie moet het project ten minste voldoen aan de voorschriften die op1 januari 2023 van kracht zullen zijn en indien het project een "Eenvoudige Renovatie" is in de zin van de EPB, aan de voorgeschreven eisenniveaus voor "Ingrijpende Renovaties".
 

De volledige niveaus en gedetailleerde PEV-vereisten zijn opgenomen in de reglementering betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPB).

Deze doelstellingen kunnen opnieuw worden beoordeeld.

 

Gevelisolatie (van buitenaf, van binnenuit of de spouw)

In aanmerking komen warmte-isolatiewerkzaamheden aan muren die het verwarmde volume afbakenen (muren die in contact staan met de buitenomgeving).

 • De levering, arbeid en plaatsing van het isolatiemateriaal, inclusief, in voorkomend geval:
  • de plaatsing van de stellingen;
  • de voorbereiding van de ondergrond;
  • de secundaire structuren die nodig zijn om de isolatie te ondersteunen en/of te beschermen, zoals de toevoeging van een frame om de isolatie te plaatsen;
 • De werkzaamheden (leveren en plaatsen) om gevelbekleding en -bedekking waterdicht te maken:
  • de gevelbekleding (bv. met bakstenen of briketten, eventueel met inbegrip van de spouwen);
  • het aanbrengen van cement op thermische isolatie (pleisterwerk op thermische isolatie), van sierpleisterwerk op de buitenmuren van een gebouw;
  • het plaatsen van een bekleding op de thermische isolatie van het buitenoppervlak van de muren om ze te beschermen tegen de weersomstandigheden en om hun ventilatie mogelijk te maken, in hout of in een ander materiaal behalve PVC;
  • plaatsing van een membraan (bitumineus of synthetisch), regenscherm (flexibel, membraan, stijf, plaat, panelen), aansluitingen en afdichtingen;
  • het plaatsen van membranen op basis van asfalt of polymeren, inclusief de werkzaamheden aan de draagstructuur of de werken voor aanpassing, bekleding en verankering, verbindingen, afdichting, afwerking;
  • zinkwerk dat bescherming biedt aan de gebruikte isolatie;
  • werkzaamheden voor aansluitingen, afdichting, brandveiligheid en afwerking.
 • De werkzaamheden (leveren en plaatsen) voor het aanbrengen van een coating om het isolatiemateriaal te beschermen tegen stof, lucht, water of waterdamp, inclusief in voorkomend geval:
  • de installatie van een dampscherm, damprem, strips en tapes, moffen, aansluitingen en afdichtingen;
  • het pleisterwerk;
  • de bescherming van de isolatie aan de binnenzijde (gipsplaten, OSB-platen, enz.).

De werken of investeringen die niet in aanmerking komen voor het bepalen van het maximumbedrag van de premie zijn:

 • Materiaal- en arbeidskosten voor afwerking en decoratie (zoals verf, behang, enz.).

 

Dakisolatie (plat of hellend, en vloeren van niet-ingerichte zolders)
Werkzaamheden die in aanmerking komen zijn de isolatie van platte of hellende daken en vloeren van niet-ingerichte zolders.

 • De levering, de arbeid en de plaatsing van isolatiematerialen, inclusief in voorkomend geval:
  • de plaatsing van de stellingen;
  • de voorbereiding van de ondergrond;
  • secundaire structuren die nodig zijn om de isolatie te ondersteunen en/of te beschermen, zoals de toevoeging van een frame om de isolatie te plaatsen, of het toevoegen van steunbalken om de dikte van de dakbedekking te vergroten.
 • De werken (levering en plaatsing) voor waterdichting en bedekking van platte en hellende daken:
  • de realisatie van het onderdak: het plaatsen van een membraan (bitumineus of synthetisch), regenscherm (flexibel, membraan, stijf, plaat, panelen), winddichting, aansluitingen en afdichtingen;
  • het plaatsen van membranen op basis van asfalt of polymeren, inclusief de werkzaamheden aan de draagstructuur of de werken voor aanpassing, bekleding en verankering, verbindingen, afdichting, afwerking;
  • zinkwerk dat bescherming biedt aan de gebruikte isolatie;
  • De werkzaamheden voor aansluitingen, afdichting en afwerking.
 • het aanbrengen van een coating om het isolatiemateriaal te beschermen tegen stof, lucht, water of waterdamp.
  • de installatie van een dampscherm, damprem, strips en tapes, moffen, aansluitingen en afdichtingen;
  • het pleisterwerk;
  • de bescherming aan de binnenzijde van de isolatie (gipsplaten, OSB-platen, enz.).

De werken of investeringen die niet in aanmerking komen voor het bepalen van het maximumbedrag van de premie zijn:

 • De kosten van materiaal en arbeid voor afwerking en decoratie (zoals verf, behang, vloerbedekkingen, dekvloeren, plankenvloeren, parket, tegels, linoleum, enz.)

 

Isolatie van de vloeren (van bovenaf en van onderuit)

Werken die in aanmerking komen zijn thermische isolatiewerken van vloeren, vloertegels, plankenvloeren, die het verwarmde volume afbakenen.

 • De levering, de arbeid en de installatie van isolatiematerialen; inclusief in voorkomend geval:
  • de voorbereiding van de ondergrond;
  • secundaire structuren die nodig zijn om de isolatie te ondersteunen en/of te beschermen, zoals de toevoeging van steunbalken om de dikte van de vloerbedekking op de kelder te vergroten.
 • De werken voor het aanbrengen van een coating om het isolatiemateriaal te beschermen tegen stof, lucht, water of waterdamp, zoals:
  • het plaatsen van membranen op basis van asfalt of polymeren, inclusief de werkzaamheden aan de draagstructuur of de werken voor aanpassing, bekleding en verankering, verbindingen, afdichting, afwerking;
  • de installatie van een dampscherm, damprem, strips en tapes, moffen, aansluitingen en afdichtingen;
  • de werkzaamheden voor aansluitingen, afdichting en afwerking;
  • de bescherming aan de binnenzijde van de isolatie (dekvloeren, gipsplaten, OSB-platen, enz.).

De werken of investeringen die niet in aanmerking komen voor het bepalen van het maximumbedrag van de premie zijn:

 • kosten van materiaal en arbeid voor afwerking en decoratie (zoals vloerbekleding, plankenvloer, parket, tegels, linoleum, enz.).

 

Kozijnen, beglazing, ramen en deuren

De in aanmerking komende werken zijn de levering, de arbeid en de plaatsing van de kozijnen en/of de beglazing, de ramen en de deuren die het verwarmde volume afbakenen, inclusief, in voorkomend geval:

 • de demontage;
 • het wegvoeren van puin;
 • de plaatsing van kozijnen en de dubbele of driedubbele beglazing;
 • het aanspannen van het schrijnwerk aan de binnen- en de buitenkant;
 • het aanbrengen van strips, compriband, enz. om de lucht-, water- en winddichtheid van het nieuwe schrijnwerk te garanderen;
 • werkzaamheden in verband met de installatie van ventilatievoorzieningen die met de kozijnen zijn verbonden, met inbegrip van >;
 • de werkzaamheden (leveringen, arbeid en installatie) om bestaande kozijnen te herstellen en aan te passen;
 • de installatie van dubbele of driedubbele beglazing (in glas) in bestaande ramen, met uitzondering van PVC-ramen;
 • eventuele reparaties aan het kozijn en de afdichting;
 • de eventuele versteviging van de scharnieren.

De werken of investeringen die niet in aanmerking komen voor het bepalen van het maximumbedrag van de premie zijn:

 • Werken voor afwerking (pleisterwerk, schilderwerk, enz.), met uitzondering van het schilderen van schrijnwerk in de werkplaats.

 

Ventilatie

De werken die in aanmerking komen zijn:

 • de werken voor de realisatie van een gecontroleerde mechanische dubbelstroomventilatie (D-systeem), met warmterecuperatie en regeling van de permanente toevoer- en afvoerstromen van lucht.
 • De werken voor de realisatie van een gecontroleerde mechanische enkelstroomventilatie met natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer (centraal C-systeem) met regeling van de permanente luchtafvoerstromen.

De werken of investeringen die niet in aanmerking komen voor het bepalen van het maximumbedrag van de premie zijn:

 • De kost voor materialen en arbeid met betrekking tot afwerking en decoratie.

 

Verwarming en koeling (productie en afgifte)

De in aanmerking komende werken moeten in de toekomst verenigbaar zijn met een koolstofvrije oplossing, en zijn ook:

 • Demontage en afvoeren van het systeem voor warmte- of koudeproductie.
 • De eventuele montageplaat of draagstructuur.
 • De verbindingsaccessoires als deze specifiek zijn.
 • Elke aanpassing van het verwarmingsdistributienet (leidingen) en het afgiftenet (radiatoren, convectoren, enz.) om een terugloop op lage temperatuur naar de ketel te garanderen.
 • De levering en de arbeid voor het plaatsen van de regelingsorganen die in aanmerking komen (bedrade of draadloze kamerthermostaten met tijdklok; thermische optimizers en thermostatische kranen).
 • Werkzaamheden die betrekking hebben op de levering, de arbeid en de exclusieve installatie van warmtepompen, omkeerbare warmtepompen (als ook zonnewering voorzien is), en warmtepompen die uitsluitend bestemd zijn voor de productie van warm water voor huishoudelijk gebruik (thermodynamische warmwatertoestellen),
  • de boringen en uitgravingen,
  • de leidingen die nodig zijn om de warmte in de grond of in het water op te vangen,
  • aanpassingen aan het hydraulische netwerk of aan de wateronttrekking om de goede werking van de warmtepomp te verzekeren,
  • de levering en de arbeid voor het plaatsen van de reguleringsorganen (3-wegkleppen, enz.);
  • de levering en plaatsing van de elektrische doorgangsmeters en warmtemeters;
  • de inrichting van lokalen om de installatie in onder te brengen.

 

 • De werkzaamheden met betrekking tot de levering, arbeid en plaatsing van apparatuur met betrekking tot de zonneboiler, inclusief het demonteren en afvoeren van de oude installatie:
  • de boiler,
  • de verbindingsleidingen naar de panelen en andere warmteproducerende apparatuur,
  • de zonnecollectoren,
  • de systeemregelaars, indien niet reeds opgenomen in een andere post,
  • de geïntegreerde warmtemeter, indien niet reeds opgenomen in een andere post
  • de inrichting van lokalen om de installatie in onder te brengen.

 

De werken of investeringen die niet in aanmerking komen voor het bepalen van het maximumbedrag van de premie zijn:

 • Werkzaamheden voor de installatie of vervanging van een gas- of oliegestookte ketel en toebehoren/hulpapparatuur in verband met de productie van warmte voor verwarming of warm water voor huishoudelijk gebruik.
 • Werkzaamheden met betrekking tot het plaatsen of vervangen van resistieve elektrische verwarming en/of elektrische boilers.
 • Werkzaamheden met betrekking tot het plaatsen of vervangen van een koelmachine, een elektrische split of andere niet-omkeerbare actieve koelsystemen. In het geval van een omkeerbaar systeem is de aanwezigheid van zonnewering op de aan de zon blootgestelde beglazing verplicht.

 

Groendak of waterbergend dak

De in aanmerking komende werken zijn alle specifieke werken voor de installatie van een minimaal extensief groendak of waterbergend dak op een plat of hellend dak dat vooraf geïsoleerd werd (op een beschermd volume), op een substraat met een minimale dikte van 5 cm aangepast aan de gebruikte planten.

 • Het plaatsen van een mechanische beschermingslaag tegen wortels.
 • De installatie van het afdichtingsmembraan, indien niet inbegrepen in een andere post (dakbedekking?)
 • Het aanbrengen van een drainagelaag met waterberging, aangepast aan de dikte van het substraat.
 • Het aanbrengen van een filterlaag.
 • Het aanbrengen van een geschikt substraat.
 • Het planten van de begroeiing.
 • De installatie van een dak met wateropslag in een laag grind.
 • Alle specifieke werkzaamheden in verband met de installatie van regelapparatuur.

 

Regenwatertank

De in aanmerking komende werken zijn:

 • De werken voor de herstelling, vervanging of de plaatsing van een regenwatertank met een minimale capaciteit van 1.000 liter.
 • Plaatsing van pompen (met aansluiting op minimaal 10 apparaten (exclusief rioolaansluiting).
 • Het nodige grondwerk of metselwerk is inbegrepen.
 • De bijkomende werken voor de installatie van een aan de tank toegevoegde buffercapaciteit, d.w.z. een tankvolume waarin het water na een regenbui niet wordt vastgehouden. Die buffercapaciteit moet een minimumvolume van 1.000 liter hebben. Dit kunnen twee afzonderlijke tanks zijn of één tank met twee uitlaten van verschillende grootte.

De kosten van de werkzaamheden waarvoor de premie wordt aangevraagd, kunnen niet door andere premies of subsidies worden gedekt. Dubbele financiering voor dezelfde uitgaven is niet mogelijk.

De vertegenwoordiger van de overheidsinstantie zal een verklaring op erewoord ondertekenen om te verzekeren dat aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan. De verklaring op erewoord is bedoeld om dubbele subsidiëring van dezelfde kosten te voorkomen met alle andere mogelijke steunmaatregelen, die niet uitputtend kunnen worden opgesomd (DIP, Contract voor duurzame wijken, FWB, enz.).

De RenoClick-premie kan worden gecombineerd met RENOLUTION-premies en met hulp van de RENOLAB.B-projectoproep, op voorwaarde dat ze niet dezelfde werkitems dekken.

Aangezien de RenoClick-premie wordt gefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU (het Europees herstel- en weerbaarheidsplan (de faciliteit), zijn de volgende richtlijnen van toepassing:

 • Artikel 9 van Verordening (EU) nr. 2021/241 inzake additionaliteit en aanvullende financiering bepaalt het volgende:”De uit hoofde van de faciliteit verleende steun komt boven op de steun uit hoofde van andere programma's en instrumenten van de Unie, op voorwaarde dat deze steun niet dezelfde kosten dekt.”
 • De overweging (69) van Verordening (EU) nr. 2021/241 luidt als volgt: ”Acties uit hoofde van deze verordening moeten consistent zijn met en een aanvulling vormen op lopende programma's van de Unie, waarbij dubbele financiering van de faciliteit en andere programma's van de Unie voor dezelfde uitgaven moet worden vermeden.”

 

In geval van bijkomende federale, gewestelijke of gemeentelijke steun voor hetzelfde renovatieproject en/of dezelfde werken in hetzelfde gebouw, mag het totale premiebedrag niet meer bedragen dan 100% van het bedrag van de werken of investeringen.

Als u een economische activiteit uitoefent (rechtspersonen) dan mag de totale overheidssteun waar u recht op heeft (premies, subsidies, enz.) niet meer bedragen dan € 200.000 per onderneming gedurende 3 boekjaren. Als u een dienst van algemeen economisch belang (DAEB) levert, wordt dit plafond verhoogd tot € 500.000. Om alle ontvangen steun aan te geven, verzoeken wij u het desbetreffende punt van het RenoClick-premieformulier in te vullen.

Alle werkzaamheden die recht kunnen geven op een premie, moeten volledig zijn uitgevoerd door een professioneel bedrijf dat:

 • ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
 • btw-plichtig is;
 • beschikt over een gereglementeerde toegang tot het beroep, overeenkomstig het koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming.
   

Om na te gaan of de onderneming die de werkzaamheden zal uitvoeren, voldoet aan de toelatingsvoorwaarden:

Door de bouwheer zelf verrichte werkzaamheden kunnen niet worden gefactureerd en in aanmerking worden genomen bij de berekening van de premie.

U kunt een beroep doen op de ondersteuning van SIBELGA om de relevantie en de ambitie van het voorgestelde project te analyseren. In alle gevallen moet contact worden opgenomen met SIBELGA (renoclick@sibelga.be) om te bevestigen dat uw project in aanmerking komt voor het RenoClick-programma.

De aanvraag gebeurt volgens een procedure met: 

 1. Een aanvraag voor een belofte van premie(s), voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd, namelijk vóór de datum van de eerste factuur die betrekking heeft op de werkzaamheden, exclusief aanbetaling factuur.
   
 2. Uitbetalingssaanvragen in uitvoering en/of na de werken.

Deze aanvraag gebeurt telkens per e-mail naar prime-renoclick-premie@environnement.brussels via het RenoClick-premieformulier.

 

 1. Aanvraag voor een premiebelofte voor de start van de werkzaamheden:

Vul het RenoClick-premieformulier in en stuur het naar prime-renoclick-premie@environnement.brussels.

U ontvangt binnen ongeveer 2 weken na uw aanvraag een ontvangstbevestiging. Binnen 365 dagen na het indienen van uw aanvraag kan Leefmilieu Brussel u de ontbrekende documenten vragen alvorens te beslissen over uw verzoek. De mogelijkheid om premies te verkrijgen is onderworpen aan strikte voorwaarden die in acht moeten worden genomen, ongeacht de procedure. Als u geen document indient of niet binnen de vooropgestelde termijn, wordt uw aanvraag als onontvankelijk beschouwd en wordt uw dossier gesloten.

Zodra het dossier volledig is, wordt het geëvalueerd door een Brusselse Leefmilieujury. Binnen maximaal 60 dagen na beraadslaging ontvangt u per brief een beslissing op uw verzoek..

 1. Aanvraag tot uitbetaling van de premiebelofte na de werkzaamheden:

U kunt het verzoek tot gedeeltelijke of algehele liquidatie indienen uiterlijk 12 maanden na ontvangst van de saldofactuur gekoppeld aan de voorlopige oplevering; en uiterlijk op 30 juni 2026.

Verzoeken tot gedeeltelijke liquidatie of algehele liquidatie kunnen worden ingediend voor één of meer werkstukken die op technisch vlak een samenhangend geheel vormen. Per ieder samenhangende set wordt betaald in maximaal drie termijnen, waarvan de laatste gekoppeld is aan de volledige oplevering van de set.

Voor elk liquidatieverzoek,  vul het RenoClick-premieformulier in en stuur het naar prime-renoclick-premie@environnement.brussels samen met de volgende bijlagen:

 • De aanbesteding van de overheidsopdracht.
 • Kopie van het bestek.
 • De aankondiging van de gunning van de overheidsopdracht.
 • Het analyserapport van de aanbestedingen.
 • De offerte van de geselecteerde inschrijver(s) (=gedetailleerde offerte).
 • De facturen waarop de gedeeltelijke of volledige aanvraag betrekking heeft, met voor laatstgenoemde de bijbehorende gedetailleerde saldofactuur (eindafrekening) die aangeeft dat de betrokken werken zijn voltooid.
 • De volledige lijst van betrokken facturen in elektronisch formaat.
 • Een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en/of de geïnstalleerde materialen.
 • Foto's, genomen voor, tijdens en na de werkzaamheden.
 • (bij een totaalaanvraag): Het rapport van voorlopige oplevering.
 • (bij een totale aanvraag) : De EPB-berekening van het project voor werken (bestaande situatie (geprojecteerde-verslechterde situatie)), en na werken. 

 

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor de uitbetalingen van beloften, komen overeen met de voorwaarden van het jaar waarin de aanvraag voor de belofte is ingediend.

Leefmilieu Brussel kan ook een bezoek brengen ter plaatse om na te gaan of de aanvraag overeenstemt met de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Bij de analyse van uw aanvraag kan Leefmilieu Brussel advies inwinnen en uw dossier voorleggen aan een daartoe bijeengeroepen technisch comité. Als er twijfel bestaat over of de werkzaamheden in aanmerking komen of niet, kan Leefmilieu Brussel u vragen aanvullende documenten te verstrekken die niet zijn opgenomen in de bijlagen die bij de aanvraag moeten worden gevoegd.

Uw gegevens worden door Leefmilieu Brussel verwerkt om te kunnen ingaan op uw aanvraag voor een premie of premies, overeenkomstig het besluit van 3 december 2020 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het uitvoeringsprogramma met betrekking tot de toekenning van financiële steun voor energie. Zij worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, waaruit geen identificeerbare gegevens worden afgeleid. Zij worden bewaard gedurende een periode van 10 jaar, te rekenen vanaf de datum van uw aanvraag. U kunt uw gegevens inzien, verbeteren en verwijderen door contact met ons op te nemen:  prime-renoclick-premie@environnement.brussels, Leefmilieu Brussel - Afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame Gebouwen - Afdeling Projectondersteuning, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel. U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@leefmilieu.brussels) en zo nodig een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

 

Als u de beslissing van Leefmilieu Brussel wenst aan te vechten, kunt u een klacht indienen:

 • per e-mail naar: prime-renoclick-premie@environnement.brussels
 • Of per aangetekende post aan:
  Leefmilieu Brussel
  Afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen
  Dienst Projectbegeleiding
  Thurn & Taxis-site
  Havenlaan 86c/3000
  1000 Brussel
   

Uw klacht moet uiterlijk 30 dagen na verzending van de beslissing van Leefmilieu Brussel worden ingediend. Na deze termijn wordt uw klacht niet meer in behandeling genomen.

Te volgen stappen
 1. Neem contact op met renoclick@sibelga.be om u in te schrijven en uw project voor te stellen.
 2. Stuur het RenoClick-premieformulier op (één formulier per werkadres)
 3. Selectie in september en beslissing over premiebelofte
 4. Werken
 5. Uitbetaling van de RenoClick-premie
Advies
Voor particulieren
Voor de lokale en gewestelijke overheden
Deze premies worden u aangeboden door