Afbeelding
ordinateur

Gegevensbescherming RENOLUTION-premies

Privacyverklaring voor het beheer van de toekenning en controle van RENOLUTION-premies
 

‘Leefmilieu Brussel’ is een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0236.916.956

‘Urban’ (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed) is een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0316. 381.039.

1. Leefmilieu Leefmilieu Brussel en Urban zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens met een persoonlijk karakter (hierna ‘persoonsgegevens’) in het kader van hun respectieve activiteiten.

Leefmilieu Brussel voert de volgende activiteiten uit op het gebied van het leefmilieu in de ruime zin van het woord:

 • luchtkwaliteit;
 • energie;
 • bodem;
 • geluidsoverlast;
 • elektromagnetische golven;
 • planning van afvalbeheer;
 • duurzaam produceren, bouwen en consumeren;
 • natuur en biodiversiteit;
 • dierenwelzijn;
 • beheer van het Zoniënwoud, groene ruimten en natuurgebieden;
 • beheer van onbevaarbare waterlopen;
 • strijd tegen de klimaatverandering.

Urban.brussels is verantwoordelijk voor het beheer van renovatiepremies, de uitvoering van het gewestelijk beleid inzake stedenbouw, de uitvoering van het gewestelijk beleid inzake het behoud van roerend en onroerend erfgoed en het beheer van operationele programma's zoals de wijkcontracten/duurzame wijken en het stedelijk beleid.

 

2. In het kader van onze activiteiten en in overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op het niveau van de Europese Unie, namelijk de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna ‘AVG’ genoemd), verbinden wij, Leefmilieu Brussel en Urban.brussels, ons ertoe om een passende veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen en uw privacy te respecteren.

 

3. Wij verzamelen uw persoonsgegevens in het kader van het beheer van de toekenning en controle van de RENOLUTION-premies. Deze premies zijn het nieuwe gewestelijke premiestelsel waarin de Energiepremies, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels worden samengevoegd. Er zijn RENOLUTION-premies beschikbaar voor zowel renovatie- als energiebesparende werkzaamheden. Er zijn RENOLUTION-premies voor alle soorten van gebouwen: eengezinswoningen, appartementsgebouwen, kantoren, winkels, scholen, industrieën... En voor een verscheidenheid aan profielen van aanvragers: eigenaars, verhuurders, huurders, beheerders van gebouwen... De twee belangrijkste voorwaarden voor de toekenning van deze premies zijn de volgende: zij zijn alleen beschikbaar voor werkzaamheden die door vakmensen worden uitgevoerd en waarvoor de nodige vergunningen zijn verkregen. Zij gelden alleen voor gebouwen die meer dan 10 jaar oud zijn.

3.1. Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u het aanvraagformulier voor de RENOLUTION-premie invult dat beschikbaar is in het elektronische loket IRISbox.

3.2. Er worden gegevens verzameld bij u, als aanvrager van de premie, en ook bij authentieke bronnen zoals het Rijksregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen. Wij verwijzen naar punt 4 voor meer informatie over de categorieën van persoonsgegevens die worden verzameld.

 

4. We verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens om een premie toe te kennen:

 • identiteitsgegevens :
  • IRISbox-referentienummer dat aan uw premieaanvraag is gekoppeld op het ogenblik dat u inlogt op het IRISbox-formulier;
  • naam, voornaam, adres van de aanvrager en adres van de werken die verband houden met de premieaanvraag;
 • contactgegevens: telefoonnummer en mailadres van de contactpersoon;
 • rijksregisternummer van de aanvrager;
 • financiële bijzonderheden: inkomenscategorie waartoe de aanvrager en de leden van zijn gezin behoren, op basis van het aanslagbiljet of andere documenten, betalingsbewijzen van de werken.

 

5. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan Leefmilieu Brussel en Urban.brussels, als verantwoordelijken voor de verwerking, is opgedragen (artikel 6(1)(e) van de AVG).

5.1. Meer in het bijzonder worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • de ontvangst van uw RENOLUTION-premieaanvraag;
 • de controle van de naleving van de toekenningsvoorwaarden van de RENOLUTION-premies;
 • de bepaling van het bedrag van de premie afhankelijk van uw inkomenscategorie;
 • om met uw uitdrukkelijke toestemming contact op te nemen voor een tevredenheidsenquête/evaluatie en de analyse van uw antwoorden om de werking van de RENOLUTION-premie te verbeteren;
 • de analyse van gegevens voor statistische of wetenschappelijke doeleinden, hoofdzakelijk om de werking van de RENOLUTION-premie te evalueren.

5.2. Het wettelijk kader bestaat voornamelijk uit de volgende teksten:

 • besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2022 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 februari 2012 betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie;
 • besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2022 betreffende de toekenning van premies voor de verbetering van het woonmilieu;
 • ministerieel besluit van 31 maart 2022 tot uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2022 betreffende de toekenning van premies voor de verbetering van het woonmilieu.

 

6. Op grond van wettelijke verplichtingen doen wij een beroep op procedures voor de verwerking van persoonsgegevens waarbij geautomatiseerde beslissingen worden genomen. Het gaat daarbij om de uitvoering van de wettelijke criteria met het oog op de toepassing van het Only Once-principe, dat inhoudt dat overheidsdiensten de gebruikers (burgers en ondernemingen) niet langer informatie mogen vragen waar zij reeds toegang toe hebben via authentieke bronnen (bijvoorbeeld: gezinssamenstelling, aanslagbiljet, sociaal attest...). Dit principe wordt in detail besproken in de ordonnantie van 17 juli 2020. In het kader daarvan is het de taak van Paradigm.brussels om Leefmilieu Brussel en Urban.brussels bij te staan als gewestelijke dienstenintegrator.

 

7. Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard gedurende de periode die nodig is, nl. 10 jaar, voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en daarna tot het verstrijken van de wettelijke bewaarplichten, die met name zijn vastgelegd in de fiscale en boekhoudkundige wetgeving en in het wettelijk kader van de RENOLUTION-premies.

 

8. De gegevens worden, voor zover wettelijk toegestaan en noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden:

8.1. verwerkt door onze interne diensten, d.w.z. het departement RENOLUTION-premies van Leefmilieu Brussel of het departement RENOLUTION-premies van Urban;

8.2. aan de Europese Commissie bezorgd in geval van controle voor financiering toegekend in het kader van het Herstelplan voor Europa. In dit kader delen we een beperkt deel van uw identificatiegegevens mee, d.w.z. :

 • de IRISbox-referentie (uniek nummer) gekoppeld aan uw premieaanvraag;
 • als de aanvraag in aanmerking kwam, het ontvangen bedrag;
 • uw persoonlijke gegevens: naam, voornaam, adres van de werken.

 

9. Een informatiedocument over ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is op verzoek verkrijgbaar indien u meer informatie wenst over onze goede praktijken op dit gebied en over uw rechten uit hoofde van de AVG.

 

10. Op schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek en met bewijs van uw identiteit kunt u van ons kosteloos een schriftelijke mededeling van uw gegevens, correctie of verwijdering van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens verkrijgen. In bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken om beperking van de verwerking en hebt u het recht bezwaar te maken tegen verdere verwerking.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Leefmilieu Brussel via e-mail (primes-premies@environnement.brussels) of via de post (Leefmilieu Brussel, RENOLUTION-premies, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). Voor Urban.brussels, via e-mail (prime.renolution@urban.brussels) of via de post (Urban.brussels, Kunstberg 10-13, 1000 Brussel).

U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via e-mail (privacy@environnement.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Privacy, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel).

Overeenkomstig artikel 77 van de AVG kunt u eveneens contact opnemen of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (contact@apd-gba.be) of bij de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke verblijfplaats.