Afbeelding
Séverin Malaud

De stappen van een renovatie

De belangrijkste stappen van een renovatie om uw werkzaamheden sereen aan te vatten.

U overweegt te renoveren, maar weet niet waar te beginnen? Beginnen met een renovatieproject kan eng lijken omdat er veel voorzien moet worden. Hier vindt u de belangrijkste stappen van een renovatieproject. Omdat elke renovatie uniek is, ondersteunt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uw project met gratis begeleiding aangepast aan uw profiel. Begeleiding op maat voor elke renoveerder!

Afbeelding
par quoi commencer
Bernard Boccara

1. Ik wil renoveren. Waar moet ik beginnen?

 • Mijn eigendom analyseren
 • Mij laten begeleiden voor de uitvoering van de werken
 • Zoeken naar financiële steun (het ECORENO-krediet, RENOLUTION-premies, subsidies, enz.)
 • Deelnemen aan een projectoproep

Mijn eigendom analyseren

Uw gebouw heeft zijn eigen kenmerken, sterke en zwakke punten. Verzamel, voordat u een renovatie overweegt, alle bestaande informatie over het gebouw:

De geschiedenis van het gebouw

Oude plannen, bestekken, elektriciteitsschema's, onderhoudsrapporten van de verwarmingsketel, energie- en waterrekeningen, enz.

Uw EPB-certificaat

Het EPB-certificaat evalueert de energieprestatie van uw woning. Onderaan op uw EPB-certificaat vindt u een lijst met 3 prioritaire werken om uw energieverbruik te verminderen.

Hebt u nog geen EPB-certificaat? U moet weten dat dit verplicht is om een goed te kunnen verhuren of verkopen. Als dit voor u niet het geval is, lees dan verder om de aanbevelingen zijn voor een goede renovatie. Vanaf 2025 moeten alle eigenaars er een hebben voor elk van hun woning(en). Doe een beroep op een door Leefmilieu Brussel erkende EPB-certificateur om een certificaat te laten opstellen.

Een analyse van uw eigendom door een renovatieadviseur vragen

Om u te helpen bepalen welke prioritaire werkzaamheden in uw eigendom moeten worden uitgevoerd, kunt u een beroep doen op een expert (architect) of een renovatieadviseur. Deze experts kunnen u ook begeleiden bij de volgende stappen.

Als u een eengezinswoning of een appartement in mede-eigendom bezit, kunt u zich richten tot de adviseurs van Homegrade.

Als u een professional bent (beheerder van een gebouw, eigenaar van een goed met een andere bestemming dan huisvesting of een professional in de bouw), kunt u een beroep doen op de Facilitator Duurzame Gebouwen om u te helpen bij het opmaken van deze balans.

De hulpmiddelen gebruiken die tot uw beschikking staan

Als u betrokken wilt worden bij de analyse van uw gebouw, vindt u meer informatie op de website van Leefmilieu Brussel. U vindt er ook links naar meer algemene technische achtergrondinformatie.

Zoeken naar financiële steun (het ECORENO-krediet, RENOLUTION-premies, subsidies, enz.)

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt financiële steun voor uw renovatie via tal van premies. Elke steun vereist voorafgaand werk om de vereisten te kennen. De aanvraag voor financiële steun moet vóór of na de werkzaamheden worden ingediend:

Aanvraag vóór de werken:

 • Als u beslist energierenovatiewerken uit te voeren, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor het ECORENO-krediet.
 • Als uw gebouw niet-geklasseerde decoratieve elementen bevat, bestaan er subsidies voor klein en groot erfgoed. Maak gebruik van deze subsidies om u te helpen deze elementen in stand te houden tijdens uw werkzaamheden.
 • Er bestaan projectoproepen die u de mogelijkheid bieden subsidies te krijgen voor uw renovatieproject. Voor meer informatie kunt u terecht op onze pagina Projectoproep.

Aanvraag na de werken:

 • De RENOLUTION-premies zijn er om u te helpen uw comfort-, structuur- of energiewerkzaamheden uit te voeren. Opdat uw premie-aanvraag geldig zou zijn, moeten alle technische voorwaarden vervuld zijn. Praat erover met uw aannemer voordat u met de werkzaamheden begint, om ervoor te zorgen dat alle voorwaarden worden nageleefd.
Afbeelding
image préparation
Bernard Boccara

2. Hoe mijn werken voorbereiden?

 • Inlichtingen inwinnen over de verplichtingen die moeten worden nageleefd
 • Een professional vinden om mijn werkzaamheden uit te voeren
 • Een budget opstellen

Inlichtingen inwinnen over de verplichtingen die moeten worden nageleefd

Verwarming, ventilatie, respect voor het erfgoed, asbest, stedenbouw... Een kwaliteitsrenovatie vereist de naleving van de voorschriften en verplichtingen die van kracht zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voordat u werkzaamheden uitvoert, ga na aan welke verplichtingen u moet voldoen. Ook als voor uw werkzaamheden geen vergunning nodig is, moet u zich houden aan bepaalde voorschriften.

De ondersteunende diensten van Homegrade en de Facilitator Duurzame Gebouwen zijn er om u te helpen de juiste technische keuzes te maken voor uw project om een kwaliteitsvolle renovatie te garanderen.

Inlichtingen inwinnen en nagaan of een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Voor de meeste renovatiewerkzaamheden die betrekking hebben op de structuur van het gebouw, de volumetrie of de gevels van het gebouw die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte, is een bouwvergunning vereist. U heeft ook een vergunning nodig voor de wijziging van het aantal wooneenheden, een verandering van bestemming, de wijziging van de ramen of de aanleg van een terras op een plat dak.

Om na te gaan of voor uw werkzaamheden een stedenbouwkundige vergunning vereist is, kunt u de lijst raadplegen in het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO).

Een vergunning aanvragen zonder architect

Als de stabiliteit van het gebouw niet in het gedrang komt, kunt u een vergunning aanvragen zonder tussenkomst van een architect. Aarzel niet om een beroep te doen op de adviseurs van Homegrade om u te helpen uw vergunningsaanvraag in te dienen bij de stedenbouwkundige dienst van uw gemeente.

Vergunningsaanvraag met architect

Indien voor uw vergunningsaanvraag de tussenkomst van een architect vereist is, kunt u de officiële lijsten van de in België erkende architecten raadplegen op de pagina Vind een professional'.

Vrijstelling van vergunning

Sommige zogenaamde werken van ‘geringe omvang’ zijn vrijgesteld van vergunningen. Raadpleeg voor de volledige lijst van deze werken het besluit van de Brusselse regering van 7 april 2021.

Een bouwprofessional vinden om mijn project te controleren en uit te voeren

De keuze van bouwprofessionals om uw project te controleren en uit te voeren is een belangrijke stap die ingewikkeld kan zijn. Hieronder vindt u de belangrijkste punten waarop u moet letten voordat u een contract tekent met een bouwbedrijf.

Het kiezen van een architect

Alle architecten die gerechtigd zijn hun beroep in België uit te oefenen, moeten ingeschreven zijn bij een van de twee ordes van architecten in België: de Orde van Nederlandstalige architecten of de Orde van Frans- en Duitstalige architecten. De architect met wie u in zee wilt gaan, moet dus voorkomen op een van deze twee officiële lijsten.

Het kiezen van een algemene aannemer of een professional

Om in het Brussels Gewest te mogen werken, moeten bouwondernemers voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, die wij u vragen na te gaan:

 1. De onderneming moet bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zijn ingeschreven om haar handelsactiviteit te kunnen uitoefenen.
  Doe uw onderzoek op de website van de KBO. 
 2. De onderneming moet toegang hebben tot het beroep voor de gereglementeerde bouwwerkzaamheden die zij wenst uit te voeren (ruwbouw, schilderwerk, afwerking, enz.). Deze formaliteit bewijst dat het bedrijf over de vereiste bekwaamheden beschikt om dit soort gereglementeerde werkzaamheden uit te voeren (via een diploma, gewaardeerde ervaring, enz.).
  Doe uw onderzoek op de website van de KBO of vraag een Homegrade-adviseur om u te begeleiden:
 3. U kunt ook nagaan of het bedrijf vrij is van socialezekerheids- en belastingverplichtingen. U moet zich er echter van bewust zijn dat schuldenvrij zijn niet betekent dat het bedrijf goed is. Merk ook op dat u met een gerust gemoed en op wettige wijze een contract kunt sluiten met een aannemer die bezig is zijn huis op orde te brengen.

Doe je onderzoek op de website www.checkinhoudingsplicht.be.

Afgezien van deze administratieve procedures zullen de keuze van uw aannemer en het goede verloop van de werkzaamheden vooral afhangen van de vertrouwensrelatie die u samen zult opbouwen.

Heb u uw keuze gemaakt? Dat is geweldig! U kunt de door het bedrijf voorgestelde schatting ondertekenen. Deze handtekening geldt als een contract. Dus wees voorzichtig als u twijfels hebt.

Om u te helpen bij uw keuze, kunt u de brochure van Homegrade raadplegen: Hoe uw werf beheren.

Sommige bedrijven hebben besloten zich vast te leggen op specifieke benaderingen, zoals circulair bouwen of duurzaam renoveren. U kunt deze bedrijven vinden in specifieke thematische lijsten op de pagina Vind een professional.

Een budget opstellen

Om uw budget voor de werkzaamheden vast te stellen, is het belangrijk te beschrijven welk afwerkingsniveau u wenst en de aannemers te vragen elk onderdeel van de werkzaamheden in hun prijsopgave te specificeren. Een hoge mate van detail zal u in staat stellen de prijzen van verschillende offertes beter te vergelijken. In alle gevallen is het van essentieel belang een veiligheidsmarge in te bouwen om het hoofd te kunnen bieden aan onvoorziene verbouwingen.

Nadenken over uw budget betekent ook rekening houden met de kwaliteit/prijsverhouding die u voor uw project wenst. In deze fase van het bepalen van uw budget moet u ook vragen stellen over de verantwoorde en ecologische keuzes die u kunt maken: hergebruik van materialen, aankoop van materialen van biologische oorsprong, duurzame technieken, de circulaire aanpak van het bedrijf bij de uitvoering van zijn werkzaamheden, lokale bedrijven, enz.

Ten slotte moet worden overwogen de bedrijven te vragen in hun offertes de technische eisen op te nemen die nodig zijn voor de toekenning van subsidies, alsmede de certificatiestappen die nodig zijn voor de validatie van technische installaties (elektriciteit en verwarming).

Aarzel niet om Homegrade of uw aannemer om advies te vragen.

Afbeelding
4_unsplash

3. Waar moet u op letten tijdens een werf?

 • Opvolging van uw werf 
 • De kwaliteit van de werken en de naleving van de EPB-vereisten garanderen
 • Afsluiting van de werf met de oplevering van de werken

Opvolging van uw werf

De opvolging van een renovatieproject moet zorgvuldig aangepakt worden en vereist een goede voorbereiding voordat de werkzaamheden worden aangevat. Om u bij elke stap te begeleiden, verwijzen we naar de brochure Hoe uw werf beheren? van Homegrade.

Voor verder advies kunt u een beroep doen op de adviseurs van Homegrade. Als uw project onderworpen is aan een stedenbouwkundige vergunning, is uw architect verplicht om de bouwplaats op te volgen. De architect is uw partner, hij is er om uw belangen te verdedigen en de opvolging van de werken te coördineren met het renovatiebedrijf, door toe te zien op de goede uitvoering van de werken.

De naleving van de EPB-vereisten garanderen

Welk type isolatie en welke dikte moet u voorzien om uw dak te renoveren? Wat zijn de vereisten voor de installatie van uw verwarmingsketel? Om er zeker van te zijn dat uw renovatiewerkzaamheden voldoende in overeenstemming zijn met de huidige EPB-vereisten, verwijzen we naar de technische voorwaarden van de RENOLUTION-premies. Deze worden gedetailleerd beschreven onder elke RENOLUTION-premie die u vindt op de pagina Financiële steun.

Afsluiting van de werf met de oplevering van de werken

Als opdrachtgever moet u overgaan tot de oplevering van de werken van uw werf. Tijdens deze vergadering moet u beoordelen of het renovatiebedrijf de werken correct heeft uitgevoerd, d.w.z. of de werken zijn uitgevoerd in overeenstemming met het door u ondertekende contract en de voor de werf verstrekte technische documenten (plannen, bestek, technische fiches), en of ze in overeenstemming zijn met de goede bouwpraktijken (regels van de kunst).

Deze vergadering moet vooraf worden voorbereid, zodat ze in de best mogelijke omstandigheden kan plaatsvinden. Daartoe worden verschillende publicaties ter beschikking gesteld:

 
Afbeelding
Bernard Boccara

4. En daarna?

 • Premies aanvragen
 • Uw EPB-certificaat updaten
 • Uw woning en haar installaties onderhouden
 • Rationeel energiegebruik

RENOLUTION- en gemeentepremies aanvragen

Voor uw premie-aanvraag moet u een reeks specifieke documenten voorleggen, waaronder het attest van de onderneming en de gedetailleerde factuur van de uitgevoerde werkzaamheden.

Alle in te dienen documenten staan vermeld bij elk type van premie dat u terugvindt via het tabblad ‘Financiële steun’.

Voor aanvragen voor gemeentepremies kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente voor de lijst van in te dienen documenten.

Uw EPB-certificaat updaten

Als u één van de op uw EPB-certificaat vermelde werken hebt uitgevoerd, valt u mogelijk onder een betere energieklasse. Om uw EPB-certificaat opnieuw te evalueren en bij te werken, nodigen wij u uit een beroep te doen op de Certificateur die het EPB-certificaat heeft opgesteld, of op een andere EPB-certificateur.

Uw gebouw en zijn installaties onderhouden

Zijn uw renovatiewerken voltooid? Dit is de gelegenheid om nieuwe verbruiks- en onderhoudsgewoonten voor uw gebouw aan te nemen, zodat uw comfort en de prestaties van uw installaties in stand worden gehouden.

Bepaalde controles en onderhoudsbeurten zijn verplicht, met name als het om een verwarmings- of airconditioningsysteem gaat. Ontdek de verplichtingen die moeten worden nageleefd.

Is iets in uw gebouw beschadigd? Voorkom verdere verslechtering en onomkeerbare schade door passende herstelwerkzaamheden uit te voeren. De adviseurs van Homegrade adviseren u en helpen om financiële steun te zoeken afgestemd op uw project.

Proficiat, u kunt nu genieten van uw gerenoveerd gebouw

Als u uw gebouw gerenoveerd en geïsoleerd hebt, kunt u uw verbruik nu doeltreffender verminderen. De verwarming en de koeling van gebouwen hebben een zeer grote invloed op het klimaat. Het is dus belangrijk waakzaam te blijven en het verbruik in het oog te houden. Controleer uw installaties regelmatig, want een slecht afgestelde verwarmingsketel, thermostaat of ventilatie of een slechte afdichting kunnen uw energieverbruik en dus uw factuur al snel de hoogte in jagen.

Het is ook belangrijk nieuwe gewoonten aan te nemen om onze persoonlijke impact op het klimaat te verminderen. Enkele eenvoudige handelingen kunnen daar aanzienlijk toe bijdragen: de kamertemperatuur in uw gebouw verlagen tot 19° of 20°C, halogeenlampen en klassieke lampen vervangen door efficiënte lampen, kleren wassen op lage temperatuur, enz. Al deze tips vindt u op de website van Leefmilieu Brussel.

 

 

Hebt u advies of gratis begeleiding nodig?