Afbeelding
Chantier en cours de construction avec un ouvrier vu de dos
Séverin Malaud

Verplichtingen

Welke regels moeten nageleefd worden in geval van renovatie?

Ongeacht de bestemming van uw onroerend goed moet u, als eigenaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gewestelijke voorschriften inzake gebouwen naleven. Deze hebben betrekking op de kwaliteit en de veiligheid van gebouwen en technische installaties, de instandhouding van het erfgoed, de vermindering van het energieverbruik, enz.

Om ervoor te zorgen dat uw werkzaamheden in overeenstemming zijn met al deze verplichtingen, kunt u de hulp inroepen van een professional (architect) of een beroep doen op de begeleidingsdiensten die op het Brusselse grondgebied beschikbaar zijn.

Stedenbouw en klimaat

Afbeelding
Le permis d’urbanisme

De stedenbouwkundige vergunning

De stedenbouwkundige vergunning garandeert de naleving van de stedenbouwkundige voorschriften van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de gemeentelijke overheden. Deze voorschriften zijn opgenomen in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Als algemene regel geldt dat een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning vereist is voor alle werken voor de bouw, afbraak, renovatie, verbouwing en voor elke bestemmingswijziging van een gebouw.

Naargelang van de gevallen vereist een vergunningsaanvraag de tussenkomst van een architect of kan ze ingediend worden zonder tussenkomst. Sommige werken zijn ook vrijgesteld van vergunningen of vallen onder vereenvoudigde procedures. De loketten van de gemeentelijke stedenbouwkundige diensten kunnen u adviseren over de juiste procedure die u moet volgen, afhankelijk van de werkzaamheden die u van plan bent uit te voeren.

Afbeelding
extincteur et panneaux d'affichage incendie sur un chantier
Séverin Malaud

Brandpreventie

De brandpreventie omvat alle veiligheidsmaatregelen die tot doel hebben het ontstaan van een brand te voorkomen en elk begin van een brand op te sporen en de uitbreiding ervan te verhinderen. Maar ook om de hulpdiensten te alarmeren en zowel de redding van de personen als de bescherming van de goederen in geval van brand te vergemakkelijken (zie artikel 1 van de wet van 30 juli 1979).

Afbeelding
Les obligations sur chantier
Bernard_Boccara

Verplichtingen op de bouwplaats

Om elk risico van milieuverontreiniging, gevaar voor de volksgezondheid en overlast voor de omwonenden te voorkomen, moeten bouwplaatsen aan bepaalde verplichtingen voldoen:

Afbeelding
classe énergétique PEB
Yvan Glavie

De energieprestatie van gebouwen (EPB)

  • Het EPB-certificaat bepaalt de energieprestatie van een onroerend goed (appartement, huis, kantoren, enz.). Het maakt het mogelijk eigendommen met elkaar te vergelijken op basis van hun energieprestaties. Het biedt ook informatie over de werken die moeten worden uitgevoerd om de energieprestaties van het goed te verbeteren. Er zijn 3 modellen van EPB-certificaat: voor woningen, voor openbare gebouwen en voor kantoren van meer dan 500 m².
  • De reglementering EPB-werken bepaalt welke energieprestatievereisten in geval van renovatie en/of bouw moeten worden nageleefd. De reglementering is van toepassing op alle werkzaamheden waarvoor vanaf 2 juli 2008 een stedenbouwkundige vergunning moet worden aangevraagd, behalve enkele uitzonderingen.
  • De EPB Verwarming en Klimaatregeling vermeldt de controles die moeten worden uitgevoerd op verwarmings- en airconditioningsinstallaties.
Afbeelding
L’audit énergétique

Energieaudit

Grote ondernemingen en grote energieverbruikers worden onderworpen aan een energieaudit wanneer zij een milieuvergunning aanvragen. Tijdens de audit worden alle maatregelen bepaald die moeten worden genomen om de energieprestaties te verbeteren.

Afbeelding
Le plan local d’action pour la gestion énergétique (PLAGE)
Yvan Glavie

Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE)

Organisaties die eigenaar zijn van of gebruik maken van een groot vastgoedpark in Brussel, moeten over dit plan beschikken om het energieverbruik van hun gebouwen te verminderen.

Afbeelding
Le Code bruxellois du Logement

Brusselse Huisvestingscode

De Brusselse Huisvestingscode bevat alle maatregelen die bedoeld zijn om de kwaliteit van huurwoningen te regelen, zowel op het gebied van veiligheid, gezondheid als uitrusting. Zo mag niemand een woning te huur aanbieden die niet aan deze eisen voldoet, op straffe van sancties. De Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI) is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze voorschriften.

Afbeelding
Le règlement général sur les installations électriques (RGIE)

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) is van toepassing op elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in gebruik zijn genomen. Het voorziet in een reeks preventiemaatregelen en bevat voorschriften voor de keuze en het gebruik van elektrische leidingen, machines en toestellen. Voorts zijn er specifieke voorschriften voor oude elektrische installaties.

Afbeelding
chauffagiste contrôle compteur gaz

Veiligheidsmaatregelen voor interne gasdistributie-installaties

Bij het openen van een gasmeter moet de netbeheerder Sibelga nagaan of de gasinstallatie voldoet aan de veiligheidsnormen. De installateur moet dan een CERGA-certificaat afleveren dat garandeert dat de installatie volgens de regels van het vak is uitgevoerd (zie artikel 48 van het Koninklijk Besluit van 28 juni 1971). Een conformiteitsattest is ook vereist door de netbeheerder in het geval van wijzigingen aan de gasinstallatie of een nieuwe installatie.

Milieu

Afbeelding
Le permis d’environnement
Xavier Claes

De milieuvergunning

De milieuvergunning is een toelating om een activiteit te exploiteren die een of meerdere ingedeelde inrichtingen omvat, d.w.z. inrichtingen die riskeren een effect te hebben op het milieu of op de buurt. Ze bevat voorwaarden die de activiteit omkaderen en het mogelijk maken de hinder voor het milieu of de veiligheid van het publiek te beperken.

Afbeelding
Les règles de stationnement

Parkeerregels

Bij elke verlenging of hernieuwing van een milieuvergunning wordt een maximumaantal parkeerplaatsen in de buurt van kantoorgebouwen vastgesteld, om het gebruik van de privéauto voor woon-werkverkeer te ontmoedigen.

Afbeelding
Les installations de combustion

Stookinstallaties

Om de uitstoot van verontreinigende stoffen te beperken, zijn stookinstallaties in gebouwen (ketels, warmtekrachtkoppelingsinstallaties, turbines) onderworpen aan emissiegrenswaarden.

Afbeelding
L’amiante

Asbest

Hoewel asbest nu verboden is, is het nog steeds in veel gebouwen aanwezig. Er moeten specifieke regels worden nageleefd bij het verwijderen, afbreken of transformeren van asbest. Asbestverwijdering of -inkapseling kan onderworpen zijn aan een aangifte (1C) of een milieuvergunning. Als de bouwplaats niet onderworpen is aan deze reglementeringen, is asbest nog steeds een gevaarlijke afvalstof die met zorg moet worden behandeld en verwijderd volgens het protocol voor de verwijdering van gevaarlijk afval.

Afbeelding
Les installations de réfrigération
Yvan Glavie

Koelinstallaties

Voor koelinstallaties (airconditioningsystemen, luchtbehandelingssystemen, koelruimten, enz.) gelden verplichtingen voor een beter beheer van de toxische en/of ontvlambare koelmiddelen.

Afbeelding
Les réservoirs à mazout de chauffage

Stookolietanks

Indien u een stookolietank in uw woning hebt of van plan bent er een te installeren, moeten voorzorgs- en onderhoudsmaatregelen worden genomen en moet in bepaalde gevallen aan wettelijke verplichtingen worden voldaan. Vanaf 1 juni 2025 is het verboden verwarmingsketels te installeren die werken op vloeibare brandstof, waaronder stookolie.

Afbeelding
L’attestation du sol

Bodemattest

Het bodemattest is een wettelijk verplicht document dat onmisbaar is om een terrein te verkopen in Brussel of om een risicoactiviteit over te dragen aan een andere exploitant.

Welke verplichtingen moet u naleven voor uw project?

U kunt genieten van gratis begeleiding om meer inzicht te krijgen in de vereisten voor uw renovatieproject