M2 - Gecontroleerde mechanische ventilatie: Ventilatiesysteem D

Als u uw huis renoveert, is het van belang om ook aandacht te besteden aan het ademhalingscomfort van de gebruikers. Dit is een essentieel aspect van elk renovatieproject. Om de kwaliteit van de lucht in uw gebouw te waarborgen, kunt u een een dubbelstroomventilatiesysteem installeren. Met dit systeem kunt u de warmte van de slechte lucht die u afvoert doorgeven aan de goede lucht die u binnenhaalt in de woning. Op deze wijze bespaart u nog extra energie.

Deze premie is voor iedereen beschikbaar, of u een particulier (natuurlijke persoon) of een professional (rechtspersoon) bent. De factuur van de onderneming of aannemer die de werkzaamheden heeft uitgevoerd moet wel geadresseerd worden aan de persoon die de premie aanvraagt.

De premie kan worden aangevraagd voor werken in gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde dat ze ten minste 10 jaar vóór de indiening van de premie-aanvraag werden gebouwd.

Opgelet : indien voor de werkzaamheden een bouwvergunning vereist is, kan geen premie worden toegekend voor een nieuwe eenheid, zelfs niet als het hoofdgebouw meer dan 10 jaar oud is.

Voor de premie Ventilatiesysteem D verschilt het bedrag van de premie naargelang van het type gebouw waarin het ventilatiesysteem zich bevindt.

Voor residentiële gebouwen, Het premiebedrag varieert volgens uw inkomenscategorie. Er zijn drie categorieën: categorie I (standaardcategorie), categorie II (gemiddelde inkomens) en categorie III (lage inkomens). Bekijk tot welke categorie u behoort. Bovendien wordt de premie berekend  per afzonderlijke wooneenheid (eengezinswoning of appartement in een appartementsgebouw).

 • Categorie I: 3.000 € per individuele wooneenheid
 • Categorie II: 3.750 € per individuele wooneenheid
 • Categorie III: 4.300 € per individuele wooneenheid

Voor een niet-residentieel gebouw wordt het toegekende bedrag berekend op basis van de in aanmerking komende kosten van de factuur en komt het overeen met 25% van het bedrag van de warmtewisselaar en de regeling.

Profiteer van de bonus !

De Bonus meerdere werken (Z10) wordt toegekend wanneer ten minste 3 van de volgende premies worden aangevraagd en toegekend in dezelfde premie-aanvraag. 

 • E3 - thermische dakisolatie
 • F1 - thermische gevelisolatie,
 • G1 - plaatsing en vervanging van deuren en ramen,
 • G2 - herstelling en aanpassing van ramen, herstelling van deuren,
 • H1 - thermische vloerisolatie,
 • J4 - verwarming met warmtepomp,
 • M1 - ventilatiesysteem C,  
 • M2 - ventilatiesysteem D.

Het bedrag van de hierboven vermelde premies wordt dan verhoogd met 10% voor aanvragers van de categorieën I en II, en met 20% voor aanvragers van categorie III.

De werkzaamheden die voor de premie in aanmerking komen, zijn de toepassing van een gecontroleerde mechanische dubbelstroomventilatie, met warmterecuperatie en regeling van de permanente toevoer- en afvoerstromen van lucht.

Welke factuurposten komen in aanmerking ?

Op de factuur (of facturen) worden de volgende posten in aanmerking genomen om het maximumbedrag van de premie te bepalen (exhaustieve lijst) :

 • De levering, arbeid en plaatsing van het gehele D-systeem (inclusief de nodige boringen voor de luchtkanalen).
 • In het geval van een niet-residentieel gebouw: de extra kosten van de warmtewisselaar. Indien deze niet van de totale kosten van de groep kunnen worden gescheiden, zal een forfaitair percentage van 30% van de kosten van de groep in aanmerking worden genomen.

Wat zijn de technische vereisten ?

 1. Het volledige geïnstalleerde ventilatiesysteem moet voldoen aan de EPB-eisen (bijlage XIX op basis van de norm NBN D50-001 voor residentieel gebruik en bijlage XX op basis van de norm NBN EN 13779 (januari 2019) voor niet-residentiële gebouwen) en moet zijn opgenomen in de lijst van erkende productgegevens op de EPDB-website. Indien het geïnstalleerde systeem niet in de productgegevenslijst is opgenomen, vult de installateur het attest van de aannemer in met de berekening van debieten voor de berekening van de werkelijke ventilatiebehoefte en voegt deze bij de premieaanvraag.
  In alle gevallen moet de installateur ter plaatse de debieten aan de uitgang en aan de ingang van de verschillende ventilatieopeningen meten en ervoor zorgen dat de installatie goed is afgesteld.
 2. De warmtewisselaar moet een minimumrendement van 80% hebben volgens het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 november 2018 houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing.
 3. Het geïnstalleerde systeem moet volledig zijn, d.w.z. dat elk droog lokaal of elke droge ruimte één of meerdere toevoeropeningen aanwezig moeten zijn en/of elke vochtige ruimte zal één of meerdere afvoeropeningen moeten hebben.
 4. De luchtextractie moet gecentraliseerd zijn (één gecentraliseerde en geregelde extractiegroep voor alle vochtige ruimten in de wooneenheid).
 5. Regelsysteem voor afgevoerde en gepulseerde ventilatiedebieten :
 • voor wooneenheiden: overeenkomstig de norm NBN D 50-001 moeten de luchtstromen permanent zijn, d.w.z. dat de mechanische toe- of afvoer niet onderbroken kan worden door inrichtingen, manueel of automatisch, die eigen zijn aan het systeem zelf. Schakelaars, detectoren, tijdschakelaars of klokken van het ON/OFF-type worden derhalve niet beschouwd als regelingen die voor de premie in aanmerking komen. Deze luchtstromen kunnen worden geregeld van 10% tot 100%, afhankelijk van de luchtkwaliteit of winddruk, CO2- of waterdampconcentratie ;
 • voor niet-residentiële gebouwen: aangezien de verplichte ventilatiedebieten afhangen van het aantal personen in de ruimte, kan de regeling van de luchtdebieten worden bereikt door om het even welke sensor waarmee de werkelijke ventilatiebehoefte kan worden beoordeeld, afhankelijk van de bezetting. Het gaat voornamelijk om: klokken; deurcontacten (of elektrische deursloten) of raamcontacten; lichtcontacten, met tijdvertraging (toilet, douches ...) ; load shedders, om de kwartuurpiek te beperken; CO-detectoren, voor voertuigparkings ; CO2-detectoren , gevoelig voor de aanwezigheid van kooldioxide en dus van mensen ; VOS-detectoren (Vluchtige Organische Stoffen), ook bekend als gasmengselsensoren of luchtkwaliteitssensoren, gevoelig voor een breed scala van geuren en dus ook voor sigarettenrook ; infrarood-aanwezigheidssensoren, die gevoelig zijn voor de warmte die door gebruikers wordt afgegeven; doorgangstellers geplaatst bij de toegangsdeuren tot de lokalen (draaihekken enz.) ; vochtigheidssensoren, indien verse lucht nodig is, om vocht af te voeren (wasruimte, zwembad, keukens ...).

U mag de werken niet zelf uitvoeren. Zelfs als u een factuur opstelt, zal deze ongeldig zijn in het kader van uw premie-aanvraag. Alle werken die in aanmerking komen voor een premie moeten volledig worden uitgevoerd door een professionele onderneming (of aannemer) waarmee u een ondernemingsovereenkomst heeft gesloten en die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), btw-plichtig is en beschikt over een gereglementeerde toegang tot het beroep, overeenkomstig met het koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid om zelfstandig activiteiten uit te oefenen in de bouwsector, de elektrotechnische sector en de sector van de algemene aannemingswerken.

Voor hetzelfde werfadres zal elke aanvraag onder het minimumbedrag van € 250 aan RENOLUTION-premies worden geweigerd.

Het bedrag van de premie kan maximaal 90% van het gefactureerde bedrag van de in aanmerking komende werkzaamheden dekken.

 • Het maximumbedrag voor eengezinswoningen, wooneenheden in een gebouw (appartementen) en niet-wooneenheden in een gebouw (bv. winkels, kinderdagverblijven, enz.) bedraagt 50 000 €.
 • Voor niet-residentiële gebouwen (bv. kantoren, scholen, enz.) en de gemeenschappelijke delen van een gebouw (bv. daken, gevels van een flatgebouw, enz.) bedraagt het toegekende bedrag maximaal 200 000 €.

Zodra dit maximum is bereikt, kan er geen premie meer worden toegekend gedurende een periode van 10 jaar na het besluit tot uitbetaling van de laatste premie-aanvraag.

Dezelfde premie voor dezelfde werken kan slechts één keer in de 10 jaar worden aangevraagd.

Tenzij anders vermeld op de pagina van de betreffende premie, kunnen alle RENOLUTION-premies gecombineerd worden indien u aan de administratieve en technische voorwaarden voldoet.

Voor particulieren (natuurlijke personen) kunnen de RENOLUTION-premies ook worden gecombineerd met om het even welke premie, subsidie of projectoproep.

Zowel voor de OVM's als voor de BGHM die een beheerscontract heeft met een OVM en waarvan de projecten financiering genieten van Beliris of van de Klimaatenveloppe, kunnen geen RENOLUTION-premies worden toegekend.

Voor bedrijven kunnen de RENOLUTION-premies gecombineerd worden met de belastingaftrek voor energiebesparende investeringen. Let wel, als u een economische activiteit uitoefent (rechtspersoon), dan mag de totale overheidssteun waar u recht op heeft (premies, subsidies, enz.) niet meer bedragen dan € 300.000 per onderneming gedurende 3 boekjaren. Als u een dienst van algemeen economisch belang (DAEB) levert, wordt dit plafond verhoogd tot € 750.000. Om alle ontvangen steun aan te geven, verzoeken wij u het desbetreffende punt in te vullen in het elektronische loket IRISbox. 

De som van de verkregen steunmaatregelen voor dezelfde werken in eenzelfde gebouw mag nooit meer bedragen dan 100% van het bedrag van de werken of investeringen, ongeacht de aard van de aanvrager.

Wanneer moet ik de aanvraag indienen ?

U moet uw aanvraag voor RENOLUTION-premies indienen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, uiterlijk 12 maanden na de datum van de eindfactuur. Een eindfactuur is de laatste factuur met de afrekening van de in aanmerking komende werkzaamheden of studies die door de onderneming zijn uitgevoerd. Een creditnota, een voortgangs- of tussentijdse factuur, een voortgangsverslag of een proces-verbaal van oplevering worden niet beschouwd als een saldofactuur en kunnen deze niet vervangen. 

Indien u voor uw renovatiewerf een beroep hebt gedaan op verschillende ondernemingen, kunt u de premieaanvragen afzonderlijk indienen, afhankelijk van de afgifte van de eindfactuur voor elke onderneming. De termijn van 12 maanden blijft geldig.

Welke documenten moeten bij de aanvraag worden ingediend ?

 • Attest van de aannemer - Algemene informatie.
 • Attest van de aannemer – Technisch luik: Ventilatiesysteem D.
 • Een kopie van alle gedetailleerde facturen op naam van degene die de premie aanvraagt en die betrekking hebben tot de verleende diensten. Deze facturen moeten ten minste het volgende omvatten :
  • het adres van de werf ;
  • de datum van de factuur ;
  • de datum van de levering of de prestatie ;
  • het factuurnummer ;
  • de naam van de aannemer of de maatschappelijke naam van zijn bedrijf, evenals de vorm ervan, zijn btw- en ondernemingsnummer, zijn rekeningnummer, zijn adres ;
  • de nauwkeurige beschrijving (hoeveelheid en soort) van de benodigdheden, van de geleverde goederen of van de gepresteerde diensten : het merk en model van de ventilatie; het gebruikte type regeling; het geïnstalleerde type warmtewisselaar ;
  • de eenheidsprijs exclusief btw in euro, evenals de eventuele kortingen voor contante betaling, reducties, prijsverminderingen, restituties en de transportkosten ;
  • het btw-tarief, toegepast op elke maatstaf van heffing, het verschuldigde btw-bedrag en de totaalprijs.
 • Een kopie van de betalingsbewijzen van de facturen :
  • voor projecten met een bedrag van < € 3.000 : een kopie van het (de) bankafschrift(en) of een factuur met de vermelding "voor ontvangst", de datum en de handtekening van de schuldeiser ;
  • voor projecten met een bedrag van ≥ € 3.000 : enkel een kopie van het (de) bankafschrift(en).
 • Bijkomende documenten die bijgevoegd moeten worden :
  • wenst u in aanmerking te komen voor de inkomenscategorieën II of III, voeg dan de documenten toe die nodig zijn voor de berekening van de categorie, zoals vermeld op de toelichtende pagina ;
  • indien u deze premie combineert met een andere RENOLUTION-premie, kan u bovendien gevraagd worden om bijkomende documenten voor te leggen wanneer u uw aanvraag indient via het elektronische loket Irisbox (bv. eigendomsbewijs van het betrokken onroerend goed, uittreksel van de kadastrale matrix, enz.).

In geval van tegenstrijdigheid tussen de technische gegevens vermeld op het attest van de werken en de gedetailleerde factuur, neemt de Administratie de op de gedetailleerde factuur vermelde elementen in aanmerking, zonder aanvullende documenten te vragen. Indien de technische specificaties (vb.: de betrokken oppervlakte) niet op de factuur zijn vermeld, zal de Administratie rekening houden met de elementen die op het attest zijn vermeld.

Waar moet ik de aanvraag indienen ?

 1. Maak eerst een schatting van het bedrag van de premie op IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 2. Laat de onderneming die de werken uitvoert de attesten van de aannemer invullen.
 3. Dien uw aanvraag in via IRISbox en voeg de vereiste documenten toe. Let op: alle aanvragen moeten elektronisch worden ingediend.

N.B. Als u uw premieaanvraag niet in één keer kunt voltooien, kunt u met IRISbox uw aanvraag in elk stadium opslaan zodat u er later naar kunt terugkeren. U hoeft dus niet opnieuw een nieuwe premieaanvraag in te dienen om uw dossier af te ronden.

Wat is de behandelingstermijn van uw aanvraag ?

Zodra uw bestand verstuurd is naar de Administratie, ontvangt u een bevestiging met het nummer van uw RENOLUTION-premiedossier. Dit nummer zal van pas komen bij elk toekomstig contact met de Administratie.

Binnen de 90 dagen na het indienen van uw aanvraag neemt de Administratie een beslissing over uw aanvraag (akkoord, weigering  of onvolledig) met het detail van de gevraagde posten. Deze beslissing zal u via IRISbox overgemaakt worden.

Als u uw e-mailadres hebt opgegeven in uw premieaanvraag op IRISbox, ontvangt u ook een e-mailbericht (van het adres noreply-irisbox@paradigm.brussels) telkens uw aanvraad wordt verwerkt. In deze kennisgeving wordt u uitgenodigd om de voortgang van uw aanvraag op IRISbox te volgen.

De Administratie kan u vragen naar ontbrekende documenten en u krijgt een termijn van 90 dagen om deze documenten in te dienen. De mogelijkheid om premies te verkrijgen is onderworpen aan strikte voorwaarden die in acht moeten worden genomen, ongeacht de procedure. Als u geen document indient of dat niet doet binnen de vooropgestelde termijn, wordt uw aanvraag als onontvankelijk beschouwd en wordt uw dossier gesloten. U kunt wel 30 dagen extra krijgen als u dit aanvraagt binnen de oorspronkelijke periode van 90 dagen.

Indien uw aanvraag meerdere posten omvat, ontvangt u voor elke verwerkte post een bericht op IRISbox met de details van de berekening. Het geheel van de bedragen zal aan u terugbetaald worden zodra het dossier is afgesloten.

In geval u een klacht wilt indienen aangaande uw aanvraag, krijgt u een termijn van 60 dagen vanaf de verzenddatum van de definitieve beslissing over uw premieaanvraag.

Welke controles kan de Administratie uitvoeren ?

Indien er twijfel bestaat over of de werkzaamheden in aanmerking komen of niet, kan de Administratie u vragen aanvullende documenten te verstrekken die niet zijn opgenomen in de bijlagen die bij de aanvraag moeten worden gevoegd. De Administratie kan ook een bezoek brengen ter plaatse om na te gaan of de aanvraag overeenstemt met de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Bij de analyse van uw aanvraag kan de Administratie advies inwinnen en uw dossier voorleggen aan een daartoe bijeengeroepen technisch comité.

Het kadastraal inkomen wordt opnieuw gewaardeerd wanneer de verbouwingen resulteren in veranderingen aan de woonoppervlakte en/of de buitenste schil van het gebouw (bv. toevoeging van een veranda of verbouwing van een zolder tot bewoonbare ruimte); of wanneer er sprake is van een significante verbetering van het comfort van het onroerend goed (bv. installatie van een badkamer of centrale verwarming). Overeenkomstig omzendbrief nr. 3/2010 geven werken die zich beperken tot energiebesparende investeringen geen aanleiding tot een herwaardering van het kadastraal inkomen.

De Administratie die verantwoordelijk is voor de RENOLUTION-premies geeft geen informatie door aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (FOD Financiën), het is aan de belastingplichtige om spontaan aangifte te doen. In het geval van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning is het de taak van de gemeente om de FOD Financiën op de hoogte te brengen.

 1. Lees de voorwaarden op deze pagina
 2. Schat het bedrag van de premie in via IRISbox
 3. Vul de nodige formulieren in
 4. Dien uw aanvraag in via IRISbox

Uw RENOLUTION-premie inschatten of indienen op IRISbox

Gebruiksaanwijzing IRISbox

 

Attesten in te vullen en bewijsstukken in te dienen

Om een premie te verkrijgen, moet u op IRISbox enkele documenten uploaden, met name attesten ingevuld door uw aannemer en een reeks bewijsstukken. Zie de volledige lijst in het hoofdstuk "Hoe kunt u RENOLUTION-premies aanvragen?" op deze pagina.

Advies
Voor particulieren:
1810 | +32 (0)2 219 40 60
Voor professionals:
Toegang Internet, printer, scanner…:
Deze premie wordt u aangeboden door